Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 23 december 2010

  God Jul!  (Foto: sxc.hu)

  Eliza önskar god jul till alla som följer bloggen.
  Väl mött nästa år!

  onsdag 22 december 2010

  Eliza skriver om energipolitik på Teknikdebatt


  (Foto: sxc.hu)

  Det är orimligt att skyhöga elräkningar tynger ned hushållens ekonomi och hämmar industrin och vår konkurrenskraft. En stabil energipolitik bygger på att ju fler alternativ man har, desto bättre. Alla energislag behövs – kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebara. Med långsiktiga och stabila regler minskar osäkerheten och påskyndar viktiga och högst nödvändiga investeringar från energibolagens sida. En blocköverskridande överenskommelse om Sveriges energipolitik skulle därför vara välkommen.

  http://teknikdebatt.se/debatt/elrakningen-kunde-ha-varit-betydligt-hogre

  tisdag 21 december 2010

  Nytt år, nya idéer - Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Sverige går starkt in i det nya året. Vi har EU:s lägsta budgetunderskott, högsta ekonomiska tillväxt och en rekordsnabb ökning av antalet personer i arbete. Det nya välståndet skapas av alla som arbetar – från entreprenörer och forskare till sjuksköterskor och lärare.

  Regeringen har hållit hårt i de offentliga finanserna. Eftersom arbete har prioriterats före bidrag har skatten på arbete kunnat sänkas. Samtidigt har vård och skola aldrig haft så mycket pengar som nu. Efter den djupa krisen visar kommunerna överskott.

  Det är mot den bakgrunden som också Österåker fortsätter att reformera. Kommunalskatten sänks, så alla får behålla mer av sina egna pengar. Samtidigt läggs större resurser på äldreomsorgen och förskole- och skolpengen höjs.

  Förra mandatperioden innehöll många förändringar. Några landar först nu, som de omfattande förbättringarna i skolan. Men nu är det ny mandatperiod, och dags att tänka nytt. Mycket står redan på dagordningen, men vi vill också vara öppna för nya idéer.

  Vilket samhälle vill vi se på längre sikt? Hur underlättar vi företagande och arbete ytterligare? Vad bör göras för att stärka viktiga tjänster som sjukvården?

  Sverige och Österåker är bra, men ska bli bättre. Hur det ska ske vill vi föra dialog om och ser fram emot att ta emot intressanta inspel framöver!

  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M)
  Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M)

  måndag 20 december 2010

  E-handel har stor potential


  Eliza med årets julklapp - surfplattan

  Det har i dagarna rapporterats om handelns potential att ytterligare växa på nätet: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.359641/stor-potential-pa-natet-for-handeln

  Det är självklart mycket positivt, inte minst nu i jultider som är handelns högtid på året - och i år är ju surfplattan årets julklapp. Eliza har i veckorna skrivit både motioner, debattartiklar och deltagit i seminarium om just detta. Motioner om mer internetföretagande och att motverka digitala handelshinder:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ub446
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N306
  Debattartikel om hur e-handeln kan utvecklas genom större tillit för näthandel, harmoniserade EU-regler och bra villkor för företagande på Internet:
  http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/AEF74F4CDFB695FAC12577F4003AB82A?open

  fredag 17 december 2010

  IPv6 brådskar

  (Foto: sxc.hu)

  Det har i dagarna rapporterats att IPv4-adresserna håller på att ta slut snabbare än vad som tidigare beräknats. IPv4-adresserna kan ta slut redan innan årsskiftet.

  Eliza har själv uppmärksammat att det brådskar med att införa IPv6 vid två tillfällen under hösten. I en motion till riksdagen som hittas här:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Fi242

  Och i en debattartikel i Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/senfaerdighet-laer-bli-dyrt-18643

  IPv6 innebär inte bara ett i stort sett obegränsat antal adresser men också att nya tjänster och lösningar kan utvecklas och att användningen av smarta nät, molntjänster och höghastighetsöverföringar förbättras, för att nämna några exempel.

  Regeringen förväntas i dagarna besluta att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att snabbutreda införandet av IPv6 på en bredare bas i Sverige

  torsdag 16 december 2010

  Rättsväsendets arbete med brott på Internet förbättras


  (Foto: sxc.hu)

  Under riksdagens motionstid lämnade Eliza in motioner om att polisen bör i större utsträckning än i dagsläget utreda IT-brott och kunna ta in externa experter för ändamålet:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ju286

  Motionen har nu behandlats och i en kommande proposition från regeringen föreslås att myndigheternas möjlighet att bekämpa brott på nätet kommer att förbättras. Dessutom föreslås i utredningen om framtidens polisutbildning att fler specialpoliser ska kunna utbildas – däribland med inriktning IT-brottslighet.

  Det ska vara lika tryggt att handla, driva företag och umgås på nätet som det är IRL!

  tisdag 14 december 2010

  Utvärdering av bredbandssatsningar


  (Foto: sxc.hu)

  I dagarna beslutade regeringen att utvärdera genomförda bredbandsinsatser för att se hur det slagit ut för ökad användning av bredband. Detta då det i dagsläget inte finns någon kännedom om insatsernas omfång, effekter och kostnader.
  Den första studien ska peka på nyttan med tillgång och användning av bredband, samt hur detta faller ut kostnadsmässigt. Den andra studien ska titta på hur initiativ med offentligt stöd har fallit ut vad gäller ökade möjligheter för användningen av bredband.

  Detta är inte minst viktigt när det på många håll förutsätts att alla har tillgång till dator och internet. Det är avgörande för att dels öka den digitala delaktigheten som sådan och dels öka förståelsen för hur vi ska kunna arbeta effektivare med digital delaktighet och nå ut till människor som knappt använder IT. Alla som vill ska kunna använda sig av digitala tjänster, men det handlar mycket om att nå ut, att våga och att vilja.

  "Yrkesförare som goda förebilder" - Eliza skriver i tidningen Åkeri & Transport


  (Foto: sxc.hu)
  Yrkesförare som goda förebilder för trafiksäkerheten

  Välutbyggda kommunikationer underlättar vardagen för människor och företag, och skapar goda villkor för våra transportföretag. Men goda kommunikationer innebär också säkra kommunikationer. Investeringarna i drift och underhåll av det svenska vägnätet var länge eftersatt. För perioden 2010-2021 satsar alliansregeringen 497 miljarder kronor på infrastrukturen – det är en historiskt stor satsning som handlar om allt från investeringar i vägar och järnvägar till satsningar på kollektivtrafik och att minska transportsektorns miljöpåverkan. Bra vägar minskar olyckor och skador i trafiken.

  Men trafiksäkerheten är inte bara beroende av att vägarna som sådana håller hög kvalitet, alla som kör på våra vägar måste bidra till en hög trafiksäkerhet. I detta sammanhang är det inte minst viktigt att yrkesförare är goda förebilder för oss övriga. Trafikverket har nyligen rapporterat om att svenska yrkesförare kör för fort – det gäller lastbilar, taxi och bussar. Det handlar i många fall om tidsnöd, men trafiksäkerheten måste alltid vara prioriterad. När hastighetsgränserna hålls minskar dessutom vår klimatpåverkan genom att mindre bränsle går åt – det är alltså också ekonomiskt sunt att inte köra för fort. Även bilbältesanvändning i taxi och lastbilar måste ses som en självklarhet. Trafiksäkerhetsreglerna ska gälla lika för alla – oavsett om det handlar om en familj på söndagsutflykt, en taxiresa för att hinna med flyget eller utländska lastbilar på svenska vägar.

  Transportbranschen är mycket viktig för svensk konkurrenskraft, arbetstillfällen och export. Från samhällets sida kan vi bidra med goda villkor för företagande och investeringar i underhåll och nya vägar. När det gäller trafiksäkerheten måste dels yrkesförarna själva ta sitt ansvar genom att uppträda som förebilder och dels måste branschen ta upp frågan med oss beslutsfattare – hur kan vi underlätta för transportbranschen att sätta trafiksäkerheten i centrum samtidigt som dess konkurrenskraft kan utvecklas?

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  fredag 10 december 2010

  E-tomten...finns han? Javisst! Eliza skriver i Dagens Handel om jul och e-handel

  (Foto: sxc.hu)

  Det finns en stark potential för ökad handel på nätet – det måste vi ta tillvara på. Men svenska e-handelsföretag ska inte behöva anpassa sig till 27 olika skatteregler eller upphovsrättsregler vid försäljning inom Europa. Vi behöver moderna och enkla regler, goda villkor för närföretagande och ökad tillit för handeln på nätet. E-tomten ska kännas lika självklar som den ”riktiga” tomten, skriver Eliza i Dagens Handel:

  torsdag 9 december 2010

  Flexibla turordningsregler för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare (igen!)


  (Foto: sxc.hu)

  Bättre turordningsregler för småföretag

  Sverige behöver både fler och växande företag. Det stärker konkurrenskraften och leder till nya jobb och exportmöjligheter. En nyckelfråga i detta sammanhang är regler och kostnader för att anställa. Alliansregeringen har redan förenklat regelverken och halverat anställningsavgifterna för unga. Men mer behöver göras.
  Sedan ett par år tillbaka kan mindre företag undanta två personer i turordningsreglerna. Dessvärre har detta kritiserats, speciellt från fackligt håll. Rätten till undantag i turordningsreglerna ökar möjligheten att både nyanställa och behålla människor med kompetens som utvecklar företaget. Detta gynnar både småföretagen och konkurrenskraften. Denna utveckling måste fortsätta och nästa steg är att göra ytterligare undantag i turordningsreglerna för småföretag.
  Vi har därför lämnat in en motion till riksdagen om att just ändra i turordningsreglerna för företag med färre än tio anställda. Vårt förslag skulle stimulera mindre företag att växa och ge dem möjlighet att anställa mer personal utan risk eller rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. Det är orimligt att företag känner sig tveksamma inför att nyanställa p g a förlegade turordningsregler. Mindre företags konkurrenskraft ökar när stela regler inte längre sätter käppar i hjulen för utveckling av verksamheten och nyanställningar. Turordningsreglerna för småföretag bör förändras.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  Margareta Cederfelt (M)
  Riksdagsledamot Stockholm

  onsdag 8 december 2010

  Workshop om digital delaktighet på .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur


  Det blev gruppdiskussioner om flera av de olika aspekterna på digital delaktighet: vilka är målgrupperna, vilka aktörer behöver samverka och hur kan man locka människor som känner sig osäkra eller rent av ointresserade av IT och Internet? Många nya idéer och trevliga möten. Goda förslag och erfarenheter behövs – från alla olika aktörer.
  .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur har i dagarna också gjort ett upprop för digital delaktighet med målet att öka den digitala delaktigheten med 500.000 personer till 2013: http://www.iis.se/internet-for-alla/reportage/nya-anvandare/stort-engagemang-nar-digital-delaktighet-diskuterades

  tisdag 7 december 2010

  Innovationsupphandling positivt för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare  Svenska företag behöver goda förutsättningar för att skapa nya produkter och ta tillvara på nya idéer. I en hårdnande global konkurrens är detta avgörande. Dessutom kan nya lösningar skapa både jobb och tillväxt i Sverige samtidigt som framtida samhällsproblem kommer att generera efterfrågan på nya processer, varor och tjänster. Detta gäller inte minst klimatförändringarna, energiförsörjning, infrastruktur och en åldrande befolkning som kommer att kräva både fler och mer avancerade vårdlösningar. Ett mer utvecklat samarbete mellan näringslivet och det offentliga kan gynna båda sidor.
  I Sverige uppgår offentlig upphandling till runt 500 miljarder per år och omfattar många skilda områden. Trots detta upplevs offentlig upphandling som krångligt och tidskrävande av många små och medelstora företag. Utveckling av nya produkter och svenska företags växtkraft hindras därmed, och i längden också Sveriges konkurrenskraft. Inom det offentliga finns potential att söka nya lösningar på nya samhällsproblem vilket samtidigt kan bidra till att svenska företag utvecklar nya innovativa produkter. Det är en win-win situation som måste tas tillvara.
  Innovationsupphandlingsutredningens nya lagförslag är därför ett steg i rätt riktning då de innebär att det offentliga kan fokusera på behovet av en tjänst eller vara, istället för att slentrianmässigt leta efter redan befintliga produkter på marknaden. På detta sätt skapas en efterfrågan på utveckling av innovativa produkter och det stimulerar till nytänkande. Inte minst är lagförslaget om s k förkommersiell upphandling en viktig faktor för många små- och medelstora företag då riskerna minskas genom att det farliga gapet mellan utveckling av nya produkter och kommersialisering överbryggas. Med tryggheten att det offentliga visar att det finns behov och en marknad för en viss produkt kan också investeringar från näringslivet genereras. Det främjar företagens möjligheter att testa, utveckla och kommersialisera nya lösningar.
  Genom innovationsupphandling kan nya innovativa lösningar som inte finns idag skapas av svenska företag. Nya produkter kommer fram, företagen kan utvecklas, nya jobb skapas och Sveriges konkurrenskraft stärks. Steget från idé till produkt och kommersialisering blir kortare och mindre riskfyllt. Alliansregeringen är garanten för ett företags- och innovationsvänligt Sverige med framtidstro och öppenhet för nya idéer och lösningar.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  fredag 3 december 2010

  Eliza skriver i ICA-nyheter om testförsäljning av öl och vin i livsmedelsaffärer

  Svenskar är inte mindre mogna att fatta beslut om var och när de önskar införskaffa en flaska vin än andra européer. Under riksdagens motionstid har jag därför lämnat in en motion om att testförsäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker bör införas. Både tendenserna att köpa in stora lager alkohol samt marknaden för smuggelsprit och hembränt skulle minska.

  Läs hela artikeln här:

  torsdag 2 december 2010

  Var med och skapa framtidens e-förvaltning!

  Eliza skriver i Dagens Samhälle om framtidens e-förvaltning: IPv6 i offentlig sektor och bättre e-samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter.


  onsdag 1 december 2010

  Sverige har förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland  Eliza talade på Kommerskollegiums e-handelskonferens

  Och tog bl a upp att inom EU behöver vi harmonisera reglerna för digitala tjänster så att företag inte ska behöva anpassa sin affärsplan 27 gånger utifrån 27 olika regelverk, ett bra företagsklimat har alltid varit en viktig del av moderat politik, att det behövs gränsöverskridande e-förvaltning och det måste kännas säkert att beställa och betala på Internet.

  Det finns mycket kvar att göra, men det finns även mycket att vinna på en digital inre marknad - det skulle stärka konkurrensen, främja teknisk utveckling och ge europeiska företag bättre möjligheter att växa och skapa jobb. Vi måste se den potentialen! Med världens bästa bredbandstäckning och högsta ambitioner när det gäller allt, har Sverige förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland.

  tisdag 30 november 2010

  Eliza presenterar rapport: E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

  Eliza presenterar idag sin rapport "E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft"i samband med sitt deltagande i paneldiskussion vid Kommerskollegium i Stockholm som anordnar en konferens om "E-handel - potential, problem och lösningar". Läs mer om konferensen här: http://www.kommers.se/templates/Standard____6115.aspx

  Hur skapar vi en verklig gemensam digital marknad i Europa som stärker konkurrenskraften, stimulerar till innovation och ger europeiska företag bättre tillväxtmöjligheter? Det räcker inte med att EU-kommissionen arbetar fram en digital agenda för Europa, alla aktörer måste ta sitt ansvar och satsa på att skapa en digital inre marknad.
  I Elizas rapport föreslås bl a harmoniserade regler för digitala tjänster, stimulera till mer Internetföretagande, mobil datatrafik till rimligt pris inom EU och moderna skatte- och tullregler för att inte hindra teknikutvecklingen.

  Elizas rapport finns för nedladdning här
  http://www.moderat.se/web/Nyheter_2905.aspx

  måndag 29 november 2010

  Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Ett ännu attraktivare Österåker

  Under den förra mandatperioden sänktes kommunalskatten med 30 öre och det är glädjande att kommunens goda finanser och ökade skatteintäkter nu medger ytterligare sänkningar. Alliansen i Österåker har beslutat om sänkt kommunalskatt 2011 med 33 öre och som då hamnar på 18,90 kronor. Det innebär ca 2500 kronor mer per år i plånboken för en medelinkomstfamilj och gynnar också pensionärerna som inte omfattas av regeringens jobbskatteavdrag.
  Resultatet för 2010 visar dessutom på ett överskott som bl a är en följd av att vi under förra mandatperioden betalat av kommunens skulder och sluppit betala räntor. Vi sänker skatten men säkrar samtidigt god kvalitet i välfärden – förskolepengen höjs, vi satsar extra medel på äldreomsorgen, höjer skolpengen och gör ytterligare satsningar på kultur- och fritidsområdet.
  En lägre kommunalskatt är ett bevis på en välskött ekonomi. Det ökar Österåkers attraktivitet som en bostadsort där kommuninvånarna får behålla mer av sin lön och som en plats att starta och driva företag på.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Ledamot Kommunstyrelsen i Österåker

  fredag 26 november 2010

  Eliza skriver på Teknikdebatt om hur elektroniska kommunikationer minskar belastningen på transportsystemet när fler kan jobba hemma vid snökaos  Kommunikationer på vägar, räls och i luften drabbas negativt av kyla och snö - med förödande konsekvenser för långväga resenärer, godstrafik och pendlare. Men det finns kommunikationer som fungerar i alla väder - elektronisk kommunikation.

  Vi kan minska belastningen på både vägar och järnvägar vid snökaos genom att uppmuntra och förenkla för fler att jobba hemifrån, de kan dessutom förlita sig på elektroniska kommunikationer - som inte påverkas av vädret. Människor, företag och transportsystemets belastning vinner på det.

  torsdag 25 november 2010

  Enkel tillgång och utbyte av innovationer och ny teknologi


  (Foto: sxc.hu)

  Det polska näringsdepartementet har skapat en databas för utbyte av erbjudanden och förfrågningar för entreprenörer som söker innovativa teknologiska lösningar och forskningsinstitut. Målet är att samla innovationsinformation på en och samma plats så att utbyte kan ske mellan företagare och forskningsinstitutioner. Å ena sidan kan intresserade företagare leta bland de erbjudanden av innovativa lösningar som olika forskningscenter lägger upp, och samtidigt kan företagare lägga upp förfrågningar på nya teknologiska lösningar som de eftersöker för sin verksamhet. Aktörerna kan sedan ta kontakt och påbörja ett samarbete. Databasen finns i både polsk och engelsk version för att främja forskning och innovationer över gränserna: http://www.innovation.gov.pl/
  Detta är en mycket intressant idé som även borde införas även i Sverige.

  onsdag 24 november 2010

  Bättre handläggningstjänster och mer e-tjänster hos Transportstyrelsen


  (Foto: sxc.hu)

  För snart ett år sedan tog Transportstyrelsen över körkortshandläggningen från länsstyrelserna. Handläggningstiderna har varit långa och det har varit svårt att komma i kontakt med myndigheten. Det var orimligt att människor körde runt med ogiltiga förarbevis för att en myndighet inte gör sitt jobb tillräckligt bra. Trafiksäkerheten måste prioriteras.

  För ett par månader sedan besökte Eliza just Transportstyrelsen av denna anledning. Det är därför glädjande att Transportstyrelsen nu rapporterar att handläggningstider och köer kortats väsentligt – för de vanligaste ärendena är tiden nu högst tre veckor. Dessutom ska Transportstyrelsen införa flera e-tjänster för att förbättra och förenkla administration och service, vilket är positivt.

  Läs mer på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Positiva-besked-i-korkortsfragan/

  tisdag 23 november 2010

  Elizas motion om en mer företagsvänlig offentlig upphandling uppmärksammad


  (Foto: sxc.hu)

  Under den förra mandatperioden infördes nya regler för att förenkla den offentliga upphandlingen, dock tillkom samtidigt 80 nya paragrafer och flera nya kapitel. Många små- och medelstora företag uppfattar offentlig upphandling som både krångligt och tidskrävande vilket gör att de i många fall avstår från att delta. Svenska företags möjligheter att växa och utveckla nya produkter minskar, och det offentliga går miste om nya lösningar som kan förbättra verksamheten. Offentlig upphandling måste bli mer företagsvänligt, därför behövs en översyn av lagstiftningen kring offentlig upphandling så att enklare och färre regler tillämpas.


  http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.348885/krav-pa-djuromsorg-i-motionsfloden

  måndag 22 november 2010

  Trygghet på nätet – lika viktigt som trygghet på gator och torg


  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver på Newsmill om att det är lika viktigt att vi känner oss trygga på gator och torg som det är när vi handlar, surfar, chattar, driver företag eller bloggar på nätet. Brott på Internet måste betraktas lika allvarligt som "traditionella" brott - av både rättsväsendet och oss själva. Vi måste bli bättre på att anmäla brott på nätet samtidigt som fler och bättre utbildade poliser som arbetar med IT-brott och kränkningar på nätet behövs.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/20/kad-trygghet-p-n-tet-med-fler-it-poliser

  fredag 19 november 2010

  Eliza skriver i tidningen Entreprenör - "Fram för fler unga"


  Sverige behöver fler och växande företag, och fler unga entreprenörer. Alliansregeringens nationella strategi innebär att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Därtill har starta-eget-bidrag för unga under 26 år införts. Det är mycket positivt, och denna utveckling bör förstärkas ytterligare. Under riksdagens motionsperiod har vi därför lämnat in två motioner om just unga entreprenörer och framtidens företagande.

  För många unga är Ung Företagsamhet ofta den första kontakten med näringslivet och kanske den enda lektionen under skolåren om hur man driver ett företag. Men även om många UF-företag skapas så upplevs skattesystemet ofta som krångligt då ett UF-företag hamnar mittemellan ett vanligt företag och en hobbyverksamhet. Unga företagare ska inte behöva avstå från att utveckla sina idéer, därför bör en utbildningslicens som kan liknas vid en F-skatt för UF-elever införas. Det skulle inte bara öka statusen för UF-företagen men också göra att skattesystemet inte längre hindrar unga människor att driva företag och utveckla nya idéer.

  Internetföretagande i olika former växer både i Sverige och i hela världen. Det finns fortfarande oupptäckta nischer och bra möjligheter att utveckla nya tjänster som ingen tänkt på eller prövat innan. Unga lever sina liv på Internet i större utsträckning än för bara några år sedan och de har god tillgång till och kompetens vad gäller användning av Internet. Därmed finns också stor potential för dem att skapa framtidens Internetföretag. På gymnasiet och högskolan samt i starta-eget-kurser bör därför kurser i Internetföretagande inkluderas, samtidigt som en statlig webbportal med tips och råd kring Internetföretagande bör inrättas.

  Unga måste se eget företagande och entreprenörskap som ett lika självklart alternativ som en anställning, och ha goda möjligheter att starta framtidens företag och utveckla sina idéer, våra två förslag kan underlätta detta.


  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot Skaraborg

  torsdag 18 november 2010

  Besök på polishögskolan i Solna  Tillsammans med den moderata justitiekommittén besökte Eliza polishögskolan i Solna. Eliza passade på att ta upp frågor kring polisens egen trafiksäkerhet, och hur polisen arbetar med it-brott och kränkningar på nätet i samband med polisutbildningen samt arbetet med att motverka olika typer av kontokortsbedrägerier. De sistnämnda frågorna har Eliza nyligen lämnat in motioner om till riksdagen, de kan läsas här:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju286
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju285

  tisdag 16 november 2010

  Eliza ger svar på tal - Goda entreprenörsidéer har ingen åldersgräns


  (Foto: sxc.hu)

  Eliza och riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) skriver svar till en insändare om unga entreprenörer

  Alliansregeringen har under den förra mandatperioden gjort det enklare att starta och driva företag genom bl. a. minskad administrativ regelbörda, sänkta företagsskatter, minskade kostnader att anställa och starkare trygghetssystem för företagare. Vi har därtill infört ROT- och RUT-avdrag som skapat nya företag och gjort svarta jobb vita. Vår ambition för denna mandatperiod är att fortsätta detta arbete – för alla entreprenörer, unga som gamla.
  Sverige har länge präglats av en inställning där eget företagande nedvärderats till förmån för en anställning, och gärna en sådan i nära koppling till fackliga organisationer. Företagandet i Sverige är svagare i jämförelse med andra EU-länder. Fler ska kunna våga starta eget – oavsett ålder. Dock har unga haft sämre möjligheter till detta tidigare, därför införde alliansregeringen starta eget-bidrag även för unga.
  Ett attraktivt entreprenörsklimat är avgörande för sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten i ekonomin. Under denna mandatperiod vill vi gå vidare med att uppmuntra entreprenörskap och att starta eget för alla – unga, äldre, kvinnor, män, storstadsbor och landsbygdbor. Vi vill förbättra skattevillkoren för företagare, satsa på kvinnligt företagande, inrikta exportfrämjande insatser mot små och medelstora företag, fortsätta regelförenklingsarbetet och införa rådgivning och mentorskap för alla företagare.
  Sverige behöver fler företag och fler som vågar satsa på att starta eget, det är vi nog överens med Staffan Gising om. Men, alla företagsidéer och framtida företagare är lika viktiga – oavsett ålder. Unga människor är definitivt kapabla att driva företag, för att nämna ett exempel, Spotify-grundaren Daniel Ek startade sitt första företag innan han gått ut högstadiet, och se hur det gick. Goda företagsidéer har ingen åldersgräns. Att uppmuntra unga till att starta och driva företag är viktigt inte minst då människor som Staffan Gising tydligen inte verkar tro på deras potential. Vi tror på ungdomarna!

  måndag 15 november 2010

  Gränsöverskridande kommunikation? - Ja, tack!

  En av stora teleoperatörer i Sverige har nu presenterat sin nya Öresundstaxa, den innebär att man kan teckna avtal och sen ta emot samtal till sin mobil när man är i Danmark samt ringa och sms:a till lägre pris inom och mellan Danmark och Sverige. Sedan tidigare har EU fått ner de orimliga kostnaderna för mobilsamtal och sms när vi befinner oss i andra EU-länder – vilket är positivt. Nästa steg måste vara att göra det enklare och billigare att kommunicera digitalt för alla, var man än befinner sig i EU.

  I nuläget kan mobilsurfning eller användandet av mobilt bredband utomlands leda till skyhöga räkningar. Man ska inte behöva avstå från att kommunicera elektroniskt så fort man befinner sig i ett annat EU-land – det begränsar den fria rörligheten, tillväxten och affärsmöjligheterna drabbas negativt. Det behövs en rimligare prissättning vad gäller dataöverföringar i hela EU - så att den fria rörligheten, företagandet och konsumenterna sätts i första rummet.

  Motion om mer flexibla turordningsregler för småföretag


  - Möjligheten till undantag i turordningsreglerna är strategiskt viktig för småföretagen, det ökar viljan och möjligheten att anställa personer som kan tillföra verksamheten tillväxthöjande kompetens samtidigt som de kan behålla den kompetens som redan finns i företagen.


  - Utifrån tidigare beslut om turordningsregler för småföretag med högst tio anställda är det nu rimligt att gå vidare, det skulle stimulera mindre företag att växa och att anställa mer personal utan rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. På detta sätt ökas konkurrenskraften för de mindre företagen, samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för ökad tillväxt i samhällsekonomin.  fredag 12 november 2010

  Motioner för att stimulera unga entreprenörer och framtidens företagande


  (Foto: sxc.hu)

  För många unga är Ung Företagsamhet i många fall den första kontakten med näringslivet och kanske den enda lektionen under skolåren om hur man driver ett företag. Men skattesystemet upplevs ofta som krångligt då ett UF-företag hamnar mittemellan ett vanligt företag och en hobbyverksamhet. En utbildningslicens som kan liknas vid en F-skatt för UF-elever bör införas. Det skulle öka statusen för UF-företagen men också göra att skattesystemet inte längre hindrar unga människor att driva företag och utveckla sina idéer.
  Internetföretagandet växer, men det finns fortfarande oupptäckta nischer och bra möjligheter att utveckla nya tjänster som ingen tänkt på innan. Unga lever sina liv på Internet och det finns stor potential för dem att skapa framtidens Internetföretag. På gymnasiet och högskolan samt i starta-eget-kurser bör därför kurser i Internetföretagande inkluderas, samtidigt som en statlig webbportal med tips och råd kring Internetföretagande bör inrättas.

  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk318
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ub446

  torsdag 11 november 2010

  Motion om att motverka kontokortsbedrägerier


  (Foto: sxc.hu)

  - Det är bra att kort används mer och mer i handeln, det minskar risken för butiksrån. Men samtidigt rapporteras det om attrapper på uttagsautomater, falska kortläsare i butiker och kontokortsuppgifter som blivit stulna vid köp på nätet. Denna typ av brott drabbar både handlare och privatpersoner. Brist på kompetens inom rättsväsendet får inte leda till att brotten inte utreds, olika typer av kontokortsbedrägerier måste tas på allvar. Därför behöver rättsväsendet med polisen i spetsen bättre kunskap på området, de bör kunna använda sig av externa experter på IT-säkerhet och kortbedrägerier i större utsträckning. Inom EU bör Sverige dessutom påskynda samarbetet över gränserna i dessa frågor.

  Länk till motionen:

  onsdag 10 november 2010

  Motioner om att stimulera till mer Internetföretagande och e-handel


  (Foto: sxc.hu)

  - Det finns nischer i e-handeln som fortfarande är oupptäckta och därmed möjligheter att komma på nya tjänster som ingen ens tänkt på tidigare. Internetföretagande är framtiden, därför bör det stimuleras till att fler Internetföretag kan skapas och att existerande företag lanserar sig på nätet. Genom kurser på olika utbildningsnivåer och en webbportal med tips och råd kan Internetföretagandet öka.

  - Sverige bör dessutom ta på sig ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism inom EU, annars riskerar svenska företags möjligheter att ta sig in på nya marknader och utveckla nya produkter att minska.

  måndag 8 november 2010

  Motioner om att integrera IT i alla politikområden, stimulera till mer Internetföretagande och införa RIT-tjänster


  (Foto: sxc.hu)

  - Från politiskt håll bör IT integreras i alla politikområden – IT bidrar till tillväxt, nya företag, innovationer och till att stärka konkurrenskraften, och kan inte betraktas som en isolerad företeelse utan är viktigt för alla samhällsområden. Dessutom räcker det inte med att konstatera att Sverige ligger bra till i utvecklingen, vi ska ha ambitioner att leda den. Därför bör en verksamhet motsvarande Globaliseringsrådet permanentas där diskussionen kring framtidens välfärd och konkurrenskraft kontinuerligt uppdateras. Både bristerna och potentialen i den svenska ekonomin bör tas upp, särskilt vad gäller IT och telekom, miljöteknik, medicin, transport, industri och de potentiella framtidssektorer som ännu inte utvecklats.

  - Internetföretagande är framtiden, därför bör det stimuleras till att fler Internetföretag kan skapas och att existerande företag lanserar sig på nätet. Genom kurser på olika utbildningsnivåer och en webbportal med tips och råd kan Internetföretagandet öka.

  - I ett digitalt samhälle är vi beroende av tjänster via nätet, men alla är inte datorexperter utan skulle kunna behöva hjälp med olika digitala tjänster i hemmet. RIT-avdrag bör därför införas – det skapar nya företag, arbetstillfällen och underlättar människors vardag.  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02T325
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N308
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ub446
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk365

  torsdag 4 november 2010

  Allmänpolitisk debatt - IT-politik

  Igår kväll debatterade jag under den allmänpolitiska debatten i Riksdagen. Den pågår i tre dagar, och då får varje ledamot tillfälle att tala i valfritt ämne. Jag valde att ta up IT-politik. :-)

  Vi måste sluta se IT som en dator eller kabel. IT genomsyrar våra liv på många sätt och bör även genomsyra politiken på många olika områden. Vi behöver en horisontell lagstiftning. Vi behöver en sammantagen vision för IT-Sverige. Vi behöver en digital agenda för Sverige!

  Mitt anförande om IT-politik
  Replik 1
  Replik 2

  Motioner om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder

  Eliza motionerar om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder  (Foto: sxc.hu)
  - Molntjänster effektiviserar för företag och privatpersoner och skapar möjligheter för utveckling av nya e-tjänster. Trots ett kallt klimat och ett glesbefolkat land, teknisk kompetens och en klimatvänlig energiproduktion så ger höga skatter Sverige en konkurrensnackdel för etablering av serverhallar för molntjänster. Därför bör skatten på elförbrukning ändras för att stimulera etablering och utveckling av molntjänster i Sverige. - En stor del av svenska exportprodukters värde utgörs av mjukvaran, svenska företag konkurrerar alltså med en produkts innehåll i allt större utsträckning. Här finns en stor potential för innovation och nya företag, därför behöver vi kraftsamla bakom mjukvaran som tillväxtmotorn för svensk industri och uppmuntra samarbetet mellan forskningen och företagen inom mjukvaruindustrin. - Sverige bör ta på sig ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism inom EU, annars riskerar svenska företags möjligheter att ta sig in på nya marknader och utveckla nya produkter att minska.

  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N306
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N310
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Sk319

  onsdag 3 november 2010

  Kulturstöd för svenska museijärnvägar


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Eliza Roszkowska Öberg (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för svenska museijärnvägar

  - Många entusiaster lägger ned både tid och pengar på att hålla liv i nedlagda järnvägsnät, gamla ånglok, vagnar och annan utrustning. I stort sett allt arbete utförs ideellt samtidigt som intäkterna från verksamheten är små drifts- och reparationskostnaderna är stora. Järnvägshistorien i form av museijärnvägar är rullande och levande museer, och självklar del av vårt kulturarv. De behöver ett starkare stöd från samhället, säger Sten Bergheden (M).

  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att järnvägsmuseer också får det. Järnvägshistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som kommande generationer också ska kunna ta del av. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för museijärnvägar, avslutar Eliza Roszkowska Öberg (M)

  tisdag 2 november 2010

  Eliza ställer skriftlig fråga till IT-ministern om Sverige som IT-nation


  (Foto: sxc.hu)

  - IT måste integreras inom alla samhällsområden. Vi måste fokusera på vad IT används till och hur IT kan underlätta vardagen för människor, utveckla företagandet och stärka konkurrenskraften. Min fråga till IT-ministern är därför vad statsrådet kommer att göra för att en sammantagen vision och strategi för IT i Sverige ska komma på plats så snart som möjligt?

  Läs Elizas fråga och statsrådets svar: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GY1124

  måndag 1 november 2010

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning med fokus på att intensifiera arbetet med e-förvaltning, kompatibla system, standardisering för e-legitimation, IPv6 inom offentlig sektor och stärkt e-demokrati.

  (Foto: sxc.hu)

  - Myndigheter, kommuner och landsting måste bli bättre på att tillhandahålla e-tjänster som är både lättillgängliga och av bra kvalitet. Det förbättrar administrationen för både myndigheter och företag samt ökar möjligheten för människor att påverka politiska beslut.
  - En annan aspekt för att förbättra e-förvaltningen är att kommuner, landsting och myndigheter måste samverka mer, det är orimligt att både ekonomiskt och sett till effektivitet att de använder sig av olika IT-system som är inkompatibla sinsemellan. Detta skadar både myndigheterna såväl som medborgare och företag.
  - När det gäller e-legitimation ska man inte behöva ha flera olika typer för att hantera olika tjänster, vi behöver teknikneutrala och hållbara lösningar. Därför bör en standardisering för e-legitimation utarbetas med minimikrav på säkerhet och funktionalitet samtidigt som det ska finnas plats för olika tekniska lösningar. Dessutom bör det offentliga Sverige gå över till IPv6 snarast vilket skulle förbättra myndigheternas administration, både kostnader och störningar riskerar annars att bli stora.
  - Det bör också bli möjligt med e-val i Sverige. Det skulle förenkla administrationen och kostnaden kring valet men också öka valdeltagandet – och därmed stärka demokratin. Dessutom, genom att införa Wikilegis i riksdagen kan IT och ny teknik öka deltagandet och stärka demokratin.
  - Utgångspunkten måste alltid vara att sätta användaren i centrum. Sammantaget innebär förslagen en effektivare e-förvaltning med bättre tillgänglighet, säkerhet och användbarhet.


  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={B6F66461-1C4D-43D3-8E93-ABFF78935F6A}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={903E4E9A-EAB0-4EE9-A73C-D7DD1C6A3E73}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={BFF32F28-72F3-42E9-93AF-72D817C9F8F5}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={83E1E5FF-981B-4C9C-9325-F64278A59602}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={DD8D4251-418B-46E6-B0DC-CA320706BDE0}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={E51FF24D-9D49-42D8-B372-EB2284336585}

  fredag 29 oktober 2010

  Eliza vill se kulturstöd för motorhistoriska museer


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer  - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M).  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M).  Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={16279BA7-D9D3-4A8F-8642-5029504A9F36}

  torsdag 28 oktober 2010

  Ännu fler som åker kollektivt - skriver Eliza i Mitt-i-Södra Roslagen

  Fler stockholmare ska ha möjligheten att välja buss eller pendeltåg för att pendla till och från jobb, göra en utflykt eller besöka familj och vänner. Det blir nu verklighet när vi med den nya kollektivtrafiklagen som sätter resenären i centrum öppnar upp för konkurrens.
  Alla kollektivtrafiksaktörer får skyldighet att lämna trafikuppgifter till ett gemensamt system för trafikinformation. På det sättet får stockholmarna ett bredare utbud att välja emellan, och både service och kvalitet utvecklas. Dessutom kommer gamla stelbenta länsgränser inte längre att sätta stopp för stockholmarnas resevanor – människor, och inte staten, ska bestämma vart och hur de vill resa. Företag kan både skapas och växa när t ex bussföretag kan öppna egna linjer. En modern kollektivtrafik som ges möjlighet att utvecklas blir ett både attraktivt och klimatsmart alternativ – och ännu fler kan åka kollektivt.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot i Trafikutskottet

  onsdag 27 oktober 2010

  Eliza motionerar om mer IT i lärandet, nationell IT-strategi för skolan och mer IT-utbildningar på högskolan och för småföretagar

  - IT-användning och Internet behöver integreras som en naturlig del av skolarbetet, eleverna måste förbereda sig för ett yrkesliv där IT används i stort sett överallt. Ny pedagogik kan skapas, elevernas kunskaper utvecklas och deras motivation ökar. Studier från USA visar att ökad användning av datorer i skolan leder till att fler elever når utbildningsmålen och att undervisningen kan varieras och individanpassas mer. Att lära sig skriva, teckna, sy och spela musik anses självklart, att uttrycka sig digitalt är lika viktigt. Alla elever bör ha rätt till en egen dator i skolan därför bör vi hitta en bra lösning, t ex att en nationell elevdatapeng införs, och dessutom bör IT integreras i undervisningen i alla ämnen eller kan dataslöjd införas som nytt ämne.

  - Med mer IT i skolan utvecklas också lärarnas kunskaper, därför bör datorutrustningen och lärarnas IT-kompetens ingå i en långsiktig plan för hur IT ska kunna inkluderas som ett naturligt inslag i lärarnas pedagogiska vardag. Annars riskerar vi att skolans och elevernas utveckling stannar upp. Därför bör en nationell IT-strategi för skolan införas i Sverige så att vi får ett helhetsgrepp över lärarnas kunskaper och tillgång till datorer, hur pedagogiken kan utvecklas med IT och hur elevernas IT-användning kan förbättras.

  - Men även i arbetslivet kan IT:s potential utnyttjas bättre, därför bör högskoleutbildningar inom t ex ekonomi, ledarskap, organisation, projektledning inkludera kurser om hur IT kan användas för att utveckla en verksamhet. IT-användning i småföretag bidrar positivt till konkurrenskraften och får företagen att växa, därför bör småföretagare också få bättre utbildningsmöjligheter inom IT. Sammantaget medför dessa förslag ett viktigt steg mot Sverige som kunskapsnation.

  Här ses Eliza i samband med att hon lämnar in sina motioner till riksdagen, som inom kort läggs upp på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2010/11&iid=844246115721

  måndag 25 oktober 2010

  Debattartikel i VLT om den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden tillsammans med riksdagsledamoten Staffan Anger


  En upprustning av välfärden

  Den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden späs på så gott som dagligen från de rödgröna. Men hur är det egentligen? En undersökning av SCB:s siffror gjord av tidningen Dagens Samhälle visar precis det motsatta. Antalet anställda i välfärdssektorn har ökat med 120.000 mellan år 2000 och 2008, varav 70.000 i privata företag och 50.000 i offentliga företag. Dessutom konstateras det att privata välfärdsföretag både arbetar effektivare och är lönsammare än offentliga dito. Denna positiva utveckling hade varit omöjlig utan alliansregeringen.

  När de rödgröna då talar om en nedmontering verkar det snarare handla om att det offentliga inte längre är ensam utförare i välfärdssektorn. Staten bestämmer alltså inte längre vilken skola barnen går på eller vilken vårdcentral man går till. Anställda inom välfärdssektorn har numer fler än en arbetsgivare att välja emellan. Det går dessutom att starta eget företag inom välfärdssektorn. Statens monopol som vårdgivare, utbildningscentral och barnuppfostrare är förbi. Det är detta som de rödgröna motsätter sig. Därmed motsätter de sig också tanken på att människor vet bättre än politiker vilken förskola, äldreboende eller vårdcentral som passar just den enskilde, en tankegång som påminner om omyndigförklarande.

  Människor kan och bör välja vårdgivare, skola, äldreboende och dagis i större utsträckning. Undersökningen från Dagens Samhälle visar att antalet anställda i skola, vård och omsorg har ökat markant, effektiviteten och lönsamheten har förbättrats. Med andra ord ökar kvaliteten i välfärdens verksamheter, anställda kan välja arbetsgivare eller starta eget och människor kan själva välja det alternativ som passar just dem bäst. Nedmontering? En upprustning och utveckling av välfärden efter flera decenniers förfall snarare.

  Staffan Anger, riksdagsledamot från Västmanland (M)
  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot från Stockholms län (M)

  fredag 22 oktober 2010

  Mycket motionerande i riksdagen

  Just nu pågår den allmänna motionsperioden i riksdagen. Mycket skrivande och funderande över både nya och gamla idéer, men mest nya förstås. Självklart har jag många tankar speciellt kring hur IT och ny teknik kan förbättra vårt samhälle. Det handlar om allt från pedagogik i skolan, informationssäkerhet och Internetföretagande till svensk mjukvaruindustri, smarta elnät och e-val. IT-frågorna handlar om så mycket mer än en dator, det utvecklar och kommer att fortsätta att utveckla samhällets alla sektorer. Vi lever i ett informationssamhälle och måste ta vara på de möjligheter det medför. Därför är det viktigt att tydliggöra IT:s potential för företagandet, vården, skolan och energiförsörjningen, för att nämna några exempel. Mycket av vår framtida konkurrenskraft och välfärd hänger på att företagande inom ny teknik och nya IT-lösningar kan utvecklas i Sverige. Om vi inte tar tillvara på dessa möjligheter riskerar vi att halka efter andra länder i konkurrenskraft och tillväxt. I nästa vecka kommer motionerna att officiellt lämnas in och då kommer jag naturligtvis att lägga upp en lista över mina motioner här på bloggen och en länk till dem på riksdagens hemsida.

  onsdag 6 oktober 2010

  Riksdagens öppnande och regeringsförklaringen – med IT-touch


  Vilken dag det var igår! Det är alltid så stort och pampigt med riksmötets öppnande, alltså när Riksdagen börjar arbeta efter sommaruppehållet, men i år var det extra stort eftersom det är valår och alla väntade på en officiell presentation av nya ministrar.

  Extra kul att statsministern i regeringsförklaringen nämnde ”tillgång till goda elektroniska kommunikationer underlättar vardagen och är en förutsättning för att företagare ska kunna bedriva verksamhet i hela landet”, ”polisen ska bli bättre på att använda modern teknik i sitt arbete, för att bli effektivare, men också för att bekämpa den växande brottsligheten på Internet ” och ”Internet knyter världen allt närmare samman. Vi kommer att ge arbetet för nätets frihet och säkerhet ny styrka.”

  Och Sverige får en IT- och regionminister, det ska bli spännande att följa och påverka det arbetet. Mer IT behövs – på alla områden!  fredag 1 oktober 2010

  Utredning om framtidens e-förvaltning presenterad - vad händer nu?

  Idag har E-delegationen presenterat en utredning om framtidens e-förvaltning. Det är bra – en effektiv e-förvaltning skapar förutsättningar för att både nå ut till fler och att göra det på ett bättre och enklare sätt.

  Det är ett steg framåt att E-delegationen understryker att regelverken hindrar utvecklingen och att detta måste förbättras. Men samtidigt finns mycket kvar att göra på flera områden, t ex uppger 70% av de tillfrågade myndigheterna att de använder sig av e-tjänster – dels bör fler myndigheter göra detta och de som redan gör det brister, enligt utredningen, i att undersöka behovet för sina e-tjänster.

  Jämfört med för bara ett par år sedan är det betydligt fler myndigheter som använder sociala medier, det är bra, men här finns potential att öka tillgängligheten och servicen genom att arbetet med sociala medier utvecklas och utvärderas kontinuerligt.

  Det är också positivt att utredningen pekar på hur en effektiv e-förvaltning kan minska företagens administrativa börda, detta samtidigt som myndigheters administration effektiviseras genom en utvecklas e-förvaltning. Det finns också fler områden som kan bli bättre, t ex är det i längden både kostsamt och ineffektivt när kommuner och landsting använder sig av olika IT-system, och det offentliga Sverige måste bli bättre på att sätta informationssäkerhetsarbetet i centrum.

  onsdag 29 september 2010

  Blir vårt informationssamhälle ett informationsSÄKERHETSsamhälle?

  Det sägs ofta att vi lever i ett informationssamhälle, men säkerheten glöms bort i många diskussioner.

  De senaste dagarnas nyhetsrapportering om hackerattacker i bl a Iran har gjort att denna fråga är uppe på agendan. Det är bra, men diskussionen måste också handla om vad vi kan göra för att förbättra informationssäkerheten i Sverige. Samhällskritiska system är integrerade med liknande system i andra länder, vi är med andra ord beroende av att allt fungerar. Detta effektiviserar arbete, men skapar också sårbarhet.

  Jag hoppas att det inte ska behövas en cyberattack för att frågan ska komma upp på agendan. Informationssäkerhetstänkandet bör vara ett naturligt inslag i såväl nationell IT-politik som myndigheters kommunikationssystem och företags interna e-post, för att nämna några exempel.

  Arbetet med informationssäkerhet bör också integreras bättre med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbete för samhällets krisberedskap. Samtidigt är det viktigt att understryka att vi måste hitta en bra balans mellan användbarhet och säkerhet. Visst går det att stänga Internetuppkoppling för att undvika virus, men vill vi det?

  Under de senaste 4 åren har alliansen gjort mycket för att stärka informationssäkerheten (se nedan), men mer behöver göras – därför kommer jag när riksdagens motionsperiod börjar om ett par veckor att lämna in motioner som syftar till ett verkligt informationsSÄKERHETSsamhälle. Hjälp mig gärna med förslag på hur vi kan förbättra informationssäkerheten.

  Regeringen och IT-säkerhet - vad har vi i Alliansen gjort?
  1. Regeringen fastställde i december 2006 en strategi för ökad säkerhet i Internets infrastruktur. (gäller infrastrukturs robusthet)
  2. Regeringen beslutade att skapa en ny myndighet, MSB, som inrättades den 1 januari 2009. Ansvarsprincipen betonas starkt.
  3. Tack vare tillägget i budgetpropositionen från Alliansregeringen kunde Sitics verksamhet utökas från kontorstider till dygnet runt, alla dagar i veckan. En cyberattack kan ju ske när som helst, inte bara under kontorstider...
  4. Sitic flyttas nu till MSB.
  5. Vi har utökat målet för informationssamhället med krav på robusthet. Notera att (S) hade en reservation på den punkten när vi behandlade frågan i Riksdagen.
  6. Vi har ett nytt anslag i budgetpropositionen från och med 2010 till driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (195 mln kr).
  7. Regeringen har påbörjat en översyn av rikets informationssäkerhet (se skrivelse 2009/10:124).
  8. MSB på regeringens uppdrag har tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015. Hurra!
  9. Mycket bra med föreskrifter om myndigheters informationssäkerhet samt allmänna råd som MSB har publicerat tidigare i år (2010).
  10. Bra med en IT-säkerhetsutredning som har aviserats från regeringens sida.

  Informationssäkerhet innebär kontinuerligt arbete och satsningar INNAN någonting händer. Skulle du köpa en bil utan bilbälte?

  tisdag 21 september 2010

  Wybory w Szwecji 2010

  Fredrik Reinfeldt i moja partia Moderaterna wraz z koalicją będą nadal rządzić Szwecją! Straciliśmy jednak absolutną większość, zabrakło nam tylko 3 mandatów. Mamy teraz 172 miejsc w parlamencie.
  Nasza koalicja otrzymała 49,3% głosów a opozycja 43,7% i 157 miejsc w parlamencie – wg przeliczeń z nocy wyborczej.
  Otrzymaliśmy historycznie rekordowo wysokie wyniki wyborcze, najwyższe od 1914 roku. Socjaldemokraci natomiast otrzymali dla nich katastrofalnie niskie notowania.

  Podatki będą obniżone dla pracujących i emerytów, odliczenia podatkowe od pewnych usług dla godpodarstw domowych będą utrzymane oraz będziemy inwestować w szkoły. Ponadto, chcemy zmniejszyć o połowę podatek VAT w restauracjach.

  Ale te wybory budzą bardzo wiele emocji. Po raz pierwszy w historii do parlamentu weszła, przekraczając 5-procentowy próg wyborczy, nacjonalistyczna, wroga imigrantom partia Szwedzcy Demokraci, która uzyskała 5,7% głosów i 20 mandatów. Szwedzcy Demokraci chcą zmniejszyć imigrację i zaoszczędzić pieniądze na udzielaniu pomocy innym krajom.

  Ze strony Moderatów jesteśmy zawsze gotowi do wzięcia odpowiedzialności na podstawie decyzji, które zostały podjęte przez Szwedów. W dalszym ciągu bierzemy odpowiedzialność za Szwecję.
  Premier Reinfeldt zapowiedział, że będzie chciał współpracować z inną partią opozycji, w pierwszej kolejności z Partią Zielonych.

  Również w Sztokholmie pozostajemy przy władzy, co się zdażyło po raz pierwszy od 1954 roku, że partie prawicowe wygrały dwa wybory z rzędu. Sten Nordin, z którym wcześniej pracowałam w Parlamentarnej Komisji Komunikacji, utrzymuje swoje stanowisko jako burmistrz Sztokholmu.

  Niepewność w polityce może spowodować niepewność wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz negatywnie wpłynąć na szwedzką gospodarkę i osłabienie korony szwedzkiej.

  Frekwencja wyborcza wyniosła 82,1% i była o prawie 2% wyższa niż podczas głosowania cztery lata temu.

  fredag 17 september 2010

  Eliza skriver i Dagens Samhälle nr 28 om unga på arbetsmarknaden  Behåll sänkt arbetsgivaravgift för unga!

  Inom ett par år väntas ett stort generationsskifte. Då är det av största vikt att unga människor upplever kommuner, landsting och myndigheter som attraktiva arbetsplatser och att det offentliga ges drivkrafter att anställa unga.

  Under mandatperioden har alliansregeringen halverat arbetsgivaravgiften för att anställa unga, stärkt kopplingen mellan gymnasiet och arbetslivet samt introducerat kunskapsfokus i hela utbildningssystemet. Det gör att ungdomar kan skaffa den kompetens som efterfrågas, vilket gör det lättare att få jobb. Sänkt arbetsgivaravgift för unga gör det mer attraktivt för alla arbetsgivare att anställa.

  Då är det synnerligen olämpligt av oppositionen att föreslå återställd arbetsgivaravgift för unga. Vad skulle det innebära för kommuner och landsting där cirka 135 000 unga jobbar? Kostnadsökningen beräknas till över 2 miljarder kronor bara för kommunerna.
  Är det någon som tror att det leder till fler jobb för unga? Nej, frågan är hur många ungdomar som kommer att tvingas lämna sina jobb när kommuners och landstings kostnader för att ha dem anställda fördubblas?

  De rödgröna vill dessutom höja skatten på arbete för att bygga ut bidragssystemen. Det är inte vägen framåt. Unga sjuksköterskor har tidigare åkt till Norge då det upplevts som det enda sättet att nå en löneförhöjning. Det är orimligt. Alliansregeringens jobbskatteavdrag ger en ung sjuksköterska uppemot 1 700 kronor extra i månaden. Det gör det inte bara mer lönsamt att arbeta utan också mer intressant att jobba kvar på vårdcentralen eller sjukhuset i hemkommunen – i stället för att prova lyckan i Oslo.

  Sveriges unga är landets framtid. De ska inte mötas av höga trösklar på arbetsmarknaden. I stället måste vägarna in på arbetsmarknaden bli fler. Alla unga kommer att behövas i arbetslivet framöver, men det är avgörande att unga känner att det lönar sig att arbeta – inte minst inom kommuner eller landsting. Bevara därför den halverade arbetsgivaravgiften för unga!

  Eliza Roszkowska Öberg
  Riksdagsledamot (M), Österåker

  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/behall-saenkt-arbetsgivaravgift-unga-17409

  onsdag 15 september 2010

  Besök på IT-företag och Transportstyrelsen

  Trafikutskottets ledamöter Eliza och Sten på besök hos IT-företaget Logica och på Transportstyrelsen för att diskutera väntetider för körkortshanteringen


  tisdag 14 september 2010

  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas - skriver Eliza och Sten i tidningen Fria Företagare  Fler bilbesiktningsstationer och nya företag när monopolet på bilbesiktning avskaffas

  Sverige är ett av få europeiska länder som haft kvar bilprovningen i statlig ägo. Hittills har politiker styrt pris och plats för bilbesiktningen. Flera veckors väntetid för att få besiktiga bilen har varit vardagsmat. Dessutom har människor ofta fått ta ledigt från jobbet för att kunna komma på de tider som passar bilbesiktningen. Det säger sig själv att brist på konkurrens kväver nya idéer, effektivitet och tanken med att sätta kunden i centrum. Monopolet på fordonsbesiktningen avskaffades därför den 1 juli i år – målet är fler besiktningsstationer, längre öppettider, bättre serviceutbud och nyföretagande.

  I Finland öppnade man upp för fler aktörer och antalet besiktningsstationer tredubblades och tillgängligheten ökade avsevärt. Nu blir det alltså verklighet även i Sverige. Utredningar visar att genomsnittet till en station som idag är 26 kilometer kan minska till 18-22 kilometer tack vare att fler stationer öppnar upp. Stationerna kan erbjuda öppet på helger, morgnar och kvällar som minskar väntetiderna och förbättrar möjligheterna till att få en besiktningstid som passar den enskilde - t ex under lunchrasten, på vägen hem från jobb eller i lugn och ro en lördagseftermiddag.

  Avregleringen kommer inte bara att minska väntetiderna och öka utbudet det kommer också att ge besiktningskontrollanterna möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare eller att starta eget. Flera företag är redan idag intresserade av att starta upp och utföra fordonsbesiktningar – det är mycket glädjande. Genom att monopolet avskaffas öppnas det upp för nytänkande och konkurrens som skapar nya tjänster, fler företag och nya jobb. Som riksdagsledamöter i trafikutskottet är vi stolta och glada över att kunna bidra till att nya idéer kan frodas, företag startas och att bilbesiktningen förbättras. Det ska vara enkelt och lönsamt att starta och utveckla företag – även inom bilbesiktningsbranschen.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  måndag 13 september 2010

  Pressklipp och foton från besök på museijärnvägen i Skara
  Hotfulla avgifter lättas

  Transportstyrelsen är beredd att sänka avgifterna för museijärnvägen. Men fortfarande hotas föreningen. Moderata politiker hälsade på vid järnvägen.

  Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Eliza Roszkowska Öberg (M) från trafikutskottet besökte Skara-Lundsbrunns museijärnväg tillsammans med kommunalrådet Charlotte Nordström (M) för att samtala om framtiden och hotet om höjda tillsynsavgifter.

  Ett förslag från Transportstyrelsen i början av juli skapade stor oro vid landets museijärnvägar. Cirka 100.000 kronor om året i tillsynsavgifter och över 200.000 kronor i trafiktillståndsavgifter för en skulle sannolikt innebära slutet för den skaraborgska museijärnvägen.
  Skara-Lundsbrunns museijärnväg och andra svenska museijärnvägar protesterade. Nyligen kom besked att Transportstyrelsen sänker avgiften till cirka 5000 kronor. Det accepteras av Åke Paulsson vid museijärnvägen i Skara.
  Men Transportstyrelsen kräver också en avgift på 130 kronor per vagn vilket hotar verksamheten och är oskälig då det handlar om vagnar på en isolerad bana, säger Åke Paulsson.

  - Det är positivt att Transportstyrelsen nu tar hänsyn till museijärnvägarna. Men extraavgifter på vagnar som kör på ett isolerat spår och inte påverkar övrig järnvägstrafik är orimligt. Skara-Lundsbrunns museijärnväg borde kunna få statligt kulturstöd. Både frågorna ska jag ta upp på riksplanet. Skaraborgarna ska även i framtiden kunna göra en söndagsutflykt längs museijärnvägen, säger Sten Bergheden.

  - En museijärnväg med ideellt av arbetande tåg- och järnvägsfantaster är värdefullt både för lokal turism och som en del av vårt kulturarv. Deras arbete bör underlättas och inte försvåras av orimliga regler och skyhöga avgifter, säger Eliza Roszkowska Öberg (M).

  - Kommunen arbetar i dialog med museijärnvägen. Föreningen villa ha vagnhall och förråd utanför Skara. Det skulle göra att kommunen kan utveckla stationsområdet i Skara samtidigt som museijärnvägens vagnar och lok kan skyddas av tak. Vi bör också kunna se om regionen kan ge stöd via västsvenska nätverket för arbetslivsmuseum, säger Charlotte Nordström (M).

  Besök hos båttillverkare  Här på Nimbus utanför Mariestad jobbar många unga - extra kul. Det tar ca. 6 veckor från att båtbyggandet påbörjas i fabriken till att en båt är färdig. En hel del går på export, men båtindustrin ger jobb i Sverige, både i Mareistad där de produceras och indirekt i Stockholms skärgård. Vi bör underlätta för båtföretagare, inte försvåra för dem - en hobby ska inte beskattas.

  torsdag 9 september 2010

  Eliza skriver i Computer Sweden om en nationell IT-strategi

  It-strategi behövs

  Politikens roll måste vara att skapa goda förutsättningar för en övergripande IT-användning i samhället och i det offentliga Sverige. Vi behöver en nationell IT-strategi och även sektorspecifika strategier, men detaljstyrning bör undvikas. IT:s potential att t ex förbättra pedagogiken i grundskolan eller bättre samordna äldres medicinering bör uppmuntras och tydliggöras för myndigheter, kommuner och landsting. Det grundläggande är att det finns goda förutsättningar för företag att utveckla nya innovativa produkter som t ex höjer kvaliteten i vården, vilket i sin tur både skapar jobb och förbättrar Sveriges konkurrenskraft.

  IT måste bli en självklar del i myndigheters arbete och en drivkraft i det offentliga Sverige för att säkra framtidens välfärd, jobb och konkurrenskraft. För att allt detta ska ske behöver flera politiker bli engagerade i IT-politiska frågor på olika områden, från IT i skolan, vården och offentlig förvaltning till grön IT och IT-säkerhet. Hjälp oss bli bättre, kontakta oss, berätta era synpunkter och idéer. Hjälp oss skapa politik för IT som underlättar vardagen för människor och företag.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot, ansvarig för IT-frågor i trafikutskottet

  Eliza på M-busskampanj i Stockholms län.  Ett stiligt par kampanjar


  Med handelsminister Eva Björling (M) i Kista


  Hela gänget

  Vid Brommaplan