Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 30 november 2010

  Eliza presenterar rapport: E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

  Eliza presenterar idag sin rapport "E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft"i samband med sitt deltagande i paneldiskussion vid Kommerskollegium i Stockholm som anordnar en konferens om "E-handel - potential, problem och lösningar". Läs mer om konferensen här: http://www.kommers.se/templates/Standard____6115.aspx

  Hur skapar vi en verklig gemensam digital marknad i Europa som stärker konkurrenskraften, stimulerar till innovation och ger europeiska företag bättre tillväxtmöjligheter? Det räcker inte med att EU-kommissionen arbetar fram en digital agenda för Europa, alla aktörer måste ta sitt ansvar och satsa på att skapa en digital inre marknad.
  I Elizas rapport föreslås bl a harmoniserade regler för digitala tjänster, stimulera till mer Internetföretagande, mobil datatrafik till rimligt pris inom EU och moderna skatte- och tullregler för att inte hindra teknikutvecklingen.

  Elizas rapport finns för nedladdning här
  http://www.moderat.se/web/Nyheter_2905.aspx

  måndag 29 november 2010

  Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Ett ännu attraktivare Österåker

  Under den förra mandatperioden sänktes kommunalskatten med 30 öre och det är glädjande att kommunens goda finanser och ökade skatteintäkter nu medger ytterligare sänkningar. Alliansen i Österåker har beslutat om sänkt kommunalskatt 2011 med 33 öre och som då hamnar på 18,90 kronor. Det innebär ca 2500 kronor mer per år i plånboken för en medelinkomstfamilj och gynnar också pensionärerna som inte omfattas av regeringens jobbskatteavdrag.
  Resultatet för 2010 visar dessutom på ett överskott som bl a är en följd av att vi under förra mandatperioden betalat av kommunens skulder och sluppit betala räntor. Vi sänker skatten men säkrar samtidigt god kvalitet i välfärden – förskolepengen höjs, vi satsar extra medel på äldreomsorgen, höjer skolpengen och gör ytterligare satsningar på kultur- och fritidsområdet.
  En lägre kommunalskatt är ett bevis på en välskött ekonomi. Det ökar Österåkers attraktivitet som en bostadsort där kommuninvånarna får behålla mer av sin lön och som en plats att starta och driva företag på.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Ledamot Kommunstyrelsen i Österåker

  fredag 26 november 2010

  Eliza skriver på Teknikdebatt om hur elektroniska kommunikationer minskar belastningen på transportsystemet när fler kan jobba hemma vid snökaos  Kommunikationer på vägar, räls och i luften drabbas negativt av kyla och snö - med förödande konsekvenser för långväga resenärer, godstrafik och pendlare. Men det finns kommunikationer som fungerar i alla väder - elektronisk kommunikation.

  Vi kan minska belastningen på både vägar och järnvägar vid snökaos genom att uppmuntra och förenkla för fler att jobba hemifrån, de kan dessutom förlita sig på elektroniska kommunikationer - som inte påverkas av vädret. Människor, företag och transportsystemets belastning vinner på det.

  torsdag 25 november 2010

  Enkel tillgång och utbyte av innovationer och ny teknologi


  (Foto: sxc.hu)

  Det polska näringsdepartementet har skapat en databas för utbyte av erbjudanden och förfrågningar för entreprenörer som söker innovativa teknologiska lösningar och forskningsinstitut. Målet är att samla innovationsinformation på en och samma plats så att utbyte kan ske mellan företagare och forskningsinstitutioner. Å ena sidan kan intresserade företagare leta bland de erbjudanden av innovativa lösningar som olika forskningscenter lägger upp, och samtidigt kan företagare lägga upp förfrågningar på nya teknologiska lösningar som de eftersöker för sin verksamhet. Aktörerna kan sedan ta kontakt och påbörja ett samarbete. Databasen finns i både polsk och engelsk version för att främja forskning och innovationer över gränserna: http://www.innovation.gov.pl/
  Detta är en mycket intressant idé som även borde införas även i Sverige.

  onsdag 24 november 2010

  Bättre handläggningstjänster och mer e-tjänster hos Transportstyrelsen


  (Foto: sxc.hu)

  För snart ett år sedan tog Transportstyrelsen över körkortshandläggningen från länsstyrelserna. Handläggningstiderna har varit långa och det har varit svårt att komma i kontakt med myndigheten. Det var orimligt att människor körde runt med ogiltiga förarbevis för att en myndighet inte gör sitt jobb tillräckligt bra. Trafiksäkerheten måste prioriteras.

  För ett par månader sedan besökte Eliza just Transportstyrelsen av denna anledning. Det är därför glädjande att Transportstyrelsen nu rapporterar att handläggningstider och köer kortats väsentligt – för de vanligaste ärendena är tiden nu högst tre veckor. Dessutom ska Transportstyrelsen införa flera e-tjänster för att förbättra och förenkla administration och service, vilket är positivt.

  Läs mer på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Positiva-besked-i-korkortsfragan/

  tisdag 23 november 2010

  Elizas motion om en mer företagsvänlig offentlig upphandling uppmärksammad


  (Foto: sxc.hu)

  Under den förra mandatperioden infördes nya regler för att förenkla den offentliga upphandlingen, dock tillkom samtidigt 80 nya paragrafer och flera nya kapitel. Många små- och medelstora företag uppfattar offentlig upphandling som både krångligt och tidskrävande vilket gör att de i många fall avstår från att delta. Svenska företags möjligheter att växa och utveckla nya produkter minskar, och det offentliga går miste om nya lösningar som kan förbättra verksamheten. Offentlig upphandling måste bli mer företagsvänligt, därför behövs en översyn av lagstiftningen kring offentlig upphandling så att enklare och färre regler tillämpas.


  http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.348885/krav-pa-djuromsorg-i-motionsfloden

  måndag 22 november 2010

  Trygghet på nätet – lika viktigt som trygghet på gator och torg


  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver på Newsmill om att det är lika viktigt att vi känner oss trygga på gator och torg som det är när vi handlar, surfar, chattar, driver företag eller bloggar på nätet. Brott på Internet måste betraktas lika allvarligt som "traditionella" brott - av både rättsväsendet och oss själva. Vi måste bli bättre på att anmäla brott på nätet samtidigt som fler och bättre utbildade poliser som arbetar med IT-brott och kränkningar på nätet behövs.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/20/kad-trygghet-p-n-tet-med-fler-it-poliser

  fredag 19 november 2010

  Eliza skriver i tidningen Entreprenör - "Fram för fler unga"


  Sverige behöver fler och växande företag, och fler unga entreprenörer. Alliansregeringens nationella strategi innebär att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Därtill har starta-eget-bidrag för unga under 26 år införts. Det är mycket positivt, och denna utveckling bör förstärkas ytterligare. Under riksdagens motionsperiod har vi därför lämnat in två motioner om just unga entreprenörer och framtidens företagande.

  För många unga är Ung Företagsamhet ofta den första kontakten med näringslivet och kanske den enda lektionen under skolåren om hur man driver ett företag. Men även om många UF-företag skapas så upplevs skattesystemet ofta som krångligt då ett UF-företag hamnar mittemellan ett vanligt företag och en hobbyverksamhet. Unga företagare ska inte behöva avstå från att utveckla sina idéer, därför bör en utbildningslicens som kan liknas vid en F-skatt för UF-elever införas. Det skulle inte bara öka statusen för UF-företagen men också göra att skattesystemet inte längre hindrar unga människor att driva företag och utveckla nya idéer.

  Internetföretagande i olika former växer både i Sverige och i hela världen. Det finns fortfarande oupptäckta nischer och bra möjligheter att utveckla nya tjänster som ingen tänkt på eller prövat innan. Unga lever sina liv på Internet i större utsträckning än för bara några år sedan och de har god tillgång till och kompetens vad gäller användning av Internet. Därmed finns också stor potential för dem att skapa framtidens Internetföretag. På gymnasiet och högskolan samt i starta-eget-kurser bör därför kurser i Internetföretagande inkluderas, samtidigt som en statlig webbportal med tips och råd kring Internetföretagande bör inrättas.

  Unga måste se eget företagande och entreprenörskap som ett lika självklart alternativ som en anställning, och ha goda möjligheter att starta framtidens företag och utveckla sina idéer, våra två förslag kan underlätta detta.


  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot Skaraborg

  torsdag 18 november 2010

  Besök på polishögskolan i Solna  Tillsammans med den moderata justitiekommittén besökte Eliza polishögskolan i Solna. Eliza passade på att ta upp frågor kring polisens egen trafiksäkerhet, och hur polisen arbetar med it-brott och kränkningar på nätet i samband med polisutbildningen samt arbetet med att motverka olika typer av kontokortsbedrägerier. De sistnämnda frågorna har Eliza nyligen lämnat in motioner om till riksdagen, de kan läsas här:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju286
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju285

  tisdag 16 november 2010

  Eliza ger svar på tal - Goda entreprenörsidéer har ingen åldersgräns


  (Foto: sxc.hu)

  Eliza och riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) skriver svar till en insändare om unga entreprenörer

  Alliansregeringen har under den förra mandatperioden gjort det enklare att starta och driva företag genom bl. a. minskad administrativ regelbörda, sänkta företagsskatter, minskade kostnader att anställa och starkare trygghetssystem för företagare. Vi har därtill infört ROT- och RUT-avdrag som skapat nya företag och gjort svarta jobb vita. Vår ambition för denna mandatperiod är att fortsätta detta arbete – för alla entreprenörer, unga som gamla.
  Sverige har länge präglats av en inställning där eget företagande nedvärderats till förmån för en anställning, och gärna en sådan i nära koppling till fackliga organisationer. Företagandet i Sverige är svagare i jämförelse med andra EU-länder. Fler ska kunna våga starta eget – oavsett ålder. Dock har unga haft sämre möjligheter till detta tidigare, därför införde alliansregeringen starta eget-bidrag även för unga.
  Ett attraktivt entreprenörsklimat är avgörande för sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten i ekonomin. Under denna mandatperiod vill vi gå vidare med att uppmuntra entreprenörskap och att starta eget för alla – unga, äldre, kvinnor, män, storstadsbor och landsbygdbor. Vi vill förbättra skattevillkoren för företagare, satsa på kvinnligt företagande, inrikta exportfrämjande insatser mot små och medelstora företag, fortsätta regelförenklingsarbetet och införa rådgivning och mentorskap för alla företagare.
  Sverige behöver fler företag och fler som vågar satsa på att starta eget, det är vi nog överens med Staffan Gising om. Men, alla företagsidéer och framtida företagare är lika viktiga – oavsett ålder. Unga människor är definitivt kapabla att driva företag, för att nämna ett exempel, Spotify-grundaren Daniel Ek startade sitt första företag innan han gått ut högstadiet, och se hur det gick. Goda företagsidéer har ingen åldersgräns. Att uppmuntra unga till att starta och driva företag är viktigt inte minst då människor som Staffan Gising tydligen inte verkar tro på deras potential. Vi tror på ungdomarna!

  måndag 15 november 2010

  Gränsöverskridande kommunikation? - Ja, tack!

  En av stora teleoperatörer i Sverige har nu presenterat sin nya Öresundstaxa, den innebär att man kan teckna avtal och sen ta emot samtal till sin mobil när man är i Danmark samt ringa och sms:a till lägre pris inom och mellan Danmark och Sverige. Sedan tidigare har EU fått ner de orimliga kostnaderna för mobilsamtal och sms när vi befinner oss i andra EU-länder – vilket är positivt. Nästa steg måste vara att göra det enklare och billigare att kommunicera digitalt för alla, var man än befinner sig i EU.

  I nuläget kan mobilsurfning eller användandet av mobilt bredband utomlands leda till skyhöga räkningar. Man ska inte behöva avstå från att kommunicera elektroniskt så fort man befinner sig i ett annat EU-land – det begränsar den fria rörligheten, tillväxten och affärsmöjligheterna drabbas negativt. Det behövs en rimligare prissättning vad gäller dataöverföringar i hela EU - så att den fria rörligheten, företagandet och konsumenterna sätts i första rummet.

  Motion om mer flexibla turordningsregler för småföretag


  - Möjligheten till undantag i turordningsreglerna är strategiskt viktig för småföretagen, det ökar viljan och möjligheten att anställa personer som kan tillföra verksamheten tillväxthöjande kompetens samtidigt som de kan behålla den kompetens som redan finns i företagen.


  - Utifrån tidigare beslut om turordningsregler för småföretag med högst tio anställda är det nu rimligt att gå vidare, det skulle stimulera mindre företag att växa och att anställa mer personal utan rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. På detta sätt ökas konkurrenskraften för de mindre företagen, samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för ökad tillväxt i samhällsekonomin.  fredag 12 november 2010

  Motioner för att stimulera unga entreprenörer och framtidens företagande


  (Foto: sxc.hu)

  För många unga är Ung Företagsamhet i många fall den första kontakten med näringslivet och kanske den enda lektionen under skolåren om hur man driver ett företag. Men skattesystemet upplevs ofta som krångligt då ett UF-företag hamnar mittemellan ett vanligt företag och en hobbyverksamhet. En utbildningslicens som kan liknas vid en F-skatt för UF-elever bör införas. Det skulle öka statusen för UF-företagen men också göra att skattesystemet inte längre hindrar unga människor att driva företag och utveckla sina idéer.
  Internetföretagandet växer, men det finns fortfarande oupptäckta nischer och bra möjligheter att utveckla nya tjänster som ingen tänkt på innan. Unga lever sina liv på Internet och det finns stor potential för dem att skapa framtidens Internetföretag. På gymnasiet och högskolan samt i starta-eget-kurser bör därför kurser i Internetföretagande inkluderas, samtidigt som en statlig webbportal med tips och råd kring Internetföretagande bör inrättas.

  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk318
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ub446

  torsdag 11 november 2010

  Motion om att motverka kontokortsbedrägerier


  (Foto: sxc.hu)

  - Det är bra att kort används mer och mer i handeln, det minskar risken för butiksrån. Men samtidigt rapporteras det om attrapper på uttagsautomater, falska kortläsare i butiker och kontokortsuppgifter som blivit stulna vid köp på nätet. Denna typ av brott drabbar både handlare och privatpersoner. Brist på kompetens inom rättsväsendet får inte leda till att brotten inte utreds, olika typer av kontokortsbedrägerier måste tas på allvar. Därför behöver rättsväsendet med polisen i spetsen bättre kunskap på området, de bör kunna använda sig av externa experter på IT-säkerhet och kortbedrägerier i större utsträckning. Inom EU bör Sverige dessutom påskynda samarbetet över gränserna i dessa frågor.

  Länk till motionen:

  onsdag 10 november 2010

  Motioner om att stimulera till mer Internetföretagande och e-handel


  (Foto: sxc.hu)

  - Det finns nischer i e-handeln som fortfarande är oupptäckta och därmed möjligheter att komma på nya tjänster som ingen ens tänkt på tidigare. Internetföretagande är framtiden, därför bör det stimuleras till att fler Internetföretag kan skapas och att existerande företag lanserar sig på nätet. Genom kurser på olika utbildningsnivåer och en webbportal med tips och råd kan Internetföretagandet öka.

  - Sverige bör dessutom ta på sig ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism inom EU, annars riskerar svenska företags möjligheter att ta sig in på nya marknader och utveckla nya produkter att minska.

  måndag 8 november 2010

  Motioner om att integrera IT i alla politikområden, stimulera till mer Internetföretagande och införa RIT-tjänster


  (Foto: sxc.hu)

  - Från politiskt håll bör IT integreras i alla politikområden – IT bidrar till tillväxt, nya företag, innovationer och till att stärka konkurrenskraften, och kan inte betraktas som en isolerad företeelse utan är viktigt för alla samhällsområden. Dessutom räcker det inte med att konstatera att Sverige ligger bra till i utvecklingen, vi ska ha ambitioner att leda den. Därför bör en verksamhet motsvarande Globaliseringsrådet permanentas där diskussionen kring framtidens välfärd och konkurrenskraft kontinuerligt uppdateras. Både bristerna och potentialen i den svenska ekonomin bör tas upp, särskilt vad gäller IT och telekom, miljöteknik, medicin, transport, industri och de potentiella framtidssektorer som ännu inte utvecklats.

  - Internetföretagande är framtiden, därför bör det stimuleras till att fler Internetföretag kan skapas och att existerande företag lanserar sig på nätet. Genom kurser på olika utbildningsnivåer och en webbportal med tips och råd kan Internetföretagandet öka.

  - I ett digitalt samhälle är vi beroende av tjänster via nätet, men alla är inte datorexperter utan skulle kunna behöva hjälp med olika digitala tjänster i hemmet. RIT-avdrag bör därför införas – det skapar nya företag, arbetstillfällen och underlättar människors vardag.  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02T325
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N308
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ub446
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk365

  torsdag 4 november 2010

  Allmänpolitisk debatt - IT-politik

  Igår kväll debatterade jag under den allmänpolitiska debatten i Riksdagen. Den pågår i tre dagar, och då får varje ledamot tillfälle att tala i valfritt ämne. Jag valde att ta up IT-politik. :-)

  Vi måste sluta se IT som en dator eller kabel. IT genomsyrar våra liv på många sätt och bör även genomsyra politiken på många olika områden. Vi behöver en horisontell lagstiftning. Vi behöver en sammantagen vision för IT-Sverige. Vi behöver en digital agenda för Sverige!

  Mitt anförande om IT-politik
  Replik 1
  Replik 2

  Motioner om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder

  Eliza motionerar om bättre villkor för molntjänster och svensk mjukvaruindustri, och om att motverka digitala handelshinder  (Foto: sxc.hu)
  - Molntjänster effektiviserar för företag och privatpersoner och skapar möjligheter för utveckling av nya e-tjänster. Trots ett kallt klimat och ett glesbefolkat land, teknisk kompetens och en klimatvänlig energiproduktion så ger höga skatter Sverige en konkurrensnackdel för etablering av serverhallar för molntjänster. Därför bör skatten på elförbrukning ändras för att stimulera etablering och utveckling av molntjänster i Sverige. - En stor del av svenska exportprodukters värde utgörs av mjukvaran, svenska företag konkurrerar alltså med en produkts innehåll i allt större utsträckning. Här finns en stor potential för innovation och nya företag, därför behöver vi kraftsamla bakom mjukvaran som tillväxtmotorn för svensk industri och uppmuntra samarbetet mellan forskningen och företagen inom mjukvaruindustrin. - Sverige bör ta på sig ledarrollen i kampen mot digitala handelshinder och online protektionism inom EU, annars riskerar svenska företags möjligheter att ta sig in på nya marknader och utveckla nya produkter att minska.

  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N306
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N310
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Sk319

  onsdag 3 november 2010

  Kulturstöd för svenska museijärnvägar


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Eliza Roszkowska Öberg (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för svenska museijärnvägar

  - Många entusiaster lägger ned både tid och pengar på att hålla liv i nedlagda järnvägsnät, gamla ånglok, vagnar och annan utrustning. I stort sett allt arbete utförs ideellt samtidigt som intäkterna från verksamheten är små drifts- och reparationskostnaderna är stora. Järnvägshistorien i form av museijärnvägar är rullande och levande museer, och självklar del av vårt kulturarv. De behöver ett starkare stöd från samhället, säger Sten Bergheden (M).

  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att järnvägsmuseer också får det. Järnvägshistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som kommande generationer också ska kunna ta del av. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för museijärnvägar, avslutar Eliza Roszkowska Öberg (M)

  tisdag 2 november 2010

  Eliza ställer skriftlig fråga till IT-ministern om Sverige som IT-nation


  (Foto: sxc.hu)

  - IT måste integreras inom alla samhällsområden. Vi måste fokusera på vad IT används till och hur IT kan underlätta vardagen för människor, utveckla företagandet och stärka konkurrenskraften. Min fråga till IT-ministern är därför vad statsrådet kommer att göra för att en sammantagen vision och strategi för IT i Sverige ska komma på plats så snart som möjligt?

  Läs Elizas fråga och statsrådets svar: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GY1124

  måndag 1 november 2010

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning

  Eliza motionerar om en mer effektiv och tillgänglig e-förvaltning med fokus på att intensifiera arbetet med e-förvaltning, kompatibla system, standardisering för e-legitimation, IPv6 inom offentlig sektor och stärkt e-demokrati.

  (Foto: sxc.hu)

  - Myndigheter, kommuner och landsting måste bli bättre på att tillhandahålla e-tjänster som är både lättillgängliga och av bra kvalitet. Det förbättrar administrationen för både myndigheter och företag samt ökar möjligheten för människor att påverka politiska beslut.
  - En annan aspekt för att förbättra e-förvaltningen är att kommuner, landsting och myndigheter måste samverka mer, det är orimligt att både ekonomiskt och sett till effektivitet att de använder sig av olika IT-system som är inkompatibla sinsemellan. Detta skadar både myndigheterna såväl som medborgare och företag.
  - När det gäller e-legitimation ska man inte behöva ha flera olika typer för att hantera olika tjänster, vi behöver teknikneutrala och hållbara lösningar. Därför bör en standardisering för e-legitimation utarbetas med minimikrav på säkerhet och funktionalitet samtidigt som det ska finnas plats för olika tekniska lösningar. Dessutom bör det offentliga Sverige gå över till IPv6 snarast vilket skulle förbättra myndigheternas administration, både kostnader och störningar riskerar annars att bli stora.
  - Det bör också bli möjligt med e-val i Sverige. Det skulle förenkla administrationen och kostnaden kring valet men också öka valdeltagandet – och därmed stärka demokratin. Dessutom, genom att införa Wikilegis i riksdagen kan IT och ny teknik öka deltagandet och stärka demokratin.
  - Utgångspunkten måste alltid vara att sätta användaren i centrum. Sammantaget innebär förslagen en effektivare e-förvaltning med bättre tillgänglighet, säkerhet och användbarhet.


  Länkar till motionerna:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={B6F66461-1C4D-43D3-8E93-ABFF78935F6A}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={903E4E9A-EAB0-4EE9-A73C-D7DD1C6A3E73}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={BFF32F28-72F3-42E9-93AF-72D817C9F8F5}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={83E1E5FF-981B-4C9C-9325-F64278A59602}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={DD8D4251-418B-46E6-B0DC-CA320706BDE0}
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={E51FF24D-9D49-42D8-B372-EB2284336585}