Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 23 december 2010

  God Jul!  (Foto: sxc.hu)

  Eliza önskar god jul till alla som följer bloggen.
  Väl mött nästa år!

  onsdag 22 december 2010

  Eliza skriver om energipolitik på Teknikdebatt


  (Foto: sxc.hu)

  Det är orimligt att skyhöga elräkningar tynger ned hushållens ekonomi och hämmar industrin och vår konkurrenskraft. En stabil energipolitik bygger på att ju fler alternativ man har, desto bättre. Alla energislag behövs – kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebara. Med långsiktiga och stabila regler minskar osäkerheten och påskyndar viktiga och högst nödvändiga investeringar från energibolagens sida. En blocköverskridande överenskommelse om Sveriges energipolitik skulle därför vara välkommen.

  http://teknikdebatt.se/debatt/elrakningen-kunde-ha-varit-betydligt-hogre

  tisdag 21 december 2010

  Nytt år, nya idéer - Eliza skriver i Åkersberga-Kanalen

  Sverige går starkt in i det nya året. Vi har EU:s lägsta budgetunderskott, högsta ekonomiska tillväxt och en rekordsnabb ökning av antalet personer i arbete. Det nya välståndet skapas av alla som arbetar – från entreprenörer och forskare till sjuksköterskor och lärare.

  Regeringen har hållit hårt i de offentliga finanserna. Eftersom arbete har prioriterats före bidrag har skatten på arbete kunnat sänkas. Samtidigt har vård och skola aldrig haft så mycket pengar som nu. Efter den djupa krisen visar kommunerna överskott.

  Det är mot den bakgrunden som också Österåker fortsätter att reformera. Kommunalskatten sänks, så alla får behålla mer av sina egna pengar. Samtidigt läggs större resurser på äldreomsorgen och förskole- och skolpengen höjs.

  Förra mandatperioden innehöll många förändringar. Några landar först nu, som de omfattande förbättringarna i skolan. Men nu är det ny mandatperiod, och dags att tänka nytt. Mycket står redan på dagordningen, men vi vill också vara öppna för nya idéer.

  Vilket samhälle vill vi se på längre sikt? Hur underlättar vi företagande och arbete ytterligare? Vad bör göras för att stärka viktiga tjänster som sjukvården?

  Sverige och Österåker är bra, men ska bli bättre. Hur det ska ske vill vi föra dialog om och ser fram emot att ta emot intressanta inspel framöver!

  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M)
  Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M)

  måndag 20 december 2010

  E-handel har stor potential


  Eliza med årets julklapp - surfplattan

  Det har i dagarna rapporterats om handelns potential att ytterligare växa på nätet: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.359641/stor-potential-pa-natet-for-handeln

  Det är självklart mycket positivt, inte minst nu i jultider som är handelns högtid på året - och i år är ju surfplattan årets julklapp. Eliza har i veckorna skrivit både motioner, debattartiklar och deltagit i seminarium om just detta. Motioner om mer internetföretagande och att motverka digitala handelshinder:
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ub446
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=N306
  Debattartikel om hur e-handeln kan utvecklas genom större tillit för näthandel, harmoniserade EU-regler och bra villkor för företagande på Internet:
  http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/AEF74F4CDFB695FAC12577F4003AB82A?open

  fredag 17 december 2010

  IPv6 brådskar

  (Foto: sxc.hu)

  Det har i dagarna rapporterats att IPv4-adresserna håller på att ta slut snabbare än vad som tidigare beräknats. IPv4-adresserna kan ta slut redan innan årsskiftet.

  Eliza har själv uppmärksammat att det brådskar med att införa IPv6 vid två tillfällen under hösten. I en motion till riksdagen som hittas här:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Fi242

  Och i en debattartikel i Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/senfaerdighet-laer-bli-dyrt-18643

  IPv6 innebär inte bara ett i stort sett obegränsat antal adresser men också att nya tjänster och lösningar kan utvecklas och att användningen av smarta nät, molntjänster och höghastighetsöverföringar förbättras, för att nämna några exempel.

  Regeringen förväntas i dagarna besluta att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att snabbutreda införandet av IPv6 på en bredare bas i Sverige

  torsdag 16 december 2010

  Rättsväsendets arbete med brott på Internet förbättras


  (Foto: sxc.hu)

  Under riksdagens motionstid lämnade Eliza in motioner om att polisen bör i större utsträckning än i dagsläget utreda IT-brott och kunna ta in externa experter för ändamålet:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ju286

  Motionen har nu behandlats och i en kommande proposition från regeringen föreslås att myndigheternas möjlighet att bekämpa brott på nätet kommer att förbättras. Dessutom föreslås i utredningen om framtidens polisutbildning att fler specialpoliser ska kunna utbildas – däribland med inriktning IT-brottslighet.

  Det ska vara lika tryggt att handla, driva företag och umgås på nätet som det är IRL!

  tisdag 14 december 2010

  Utvärdering av bredbandssatsningar


  (Foto: sxc.hu)

  I dagarna beslutade regeringen att utvärdera genomförda bredbandsinsatser för att se hur det slagit ut för ökad användning av bredband. Detta då det i dagsläget inte finns någon kännedom om insatsernas omfång, effekter och kostnader.
  Den första studien ska peka på nyttan med tillgång och användning av bredband, samt hur detta faller ut kostnadsmässigt. Den andra studien ska titta på hur initiativ med offentligt stöd har fallit ut vad gäller ökade möjligheter för användningen av bredband.

  Detta är inte minst viktigt när det på många håll förutsätts att alla har tillgång till dator och internet. Det är avgörande för att dels öka den digitala delaktigheten som sådan och dels öka förståelsen för hur vi ska kunna arbeta effektivare med digital delaktighet och nå ut till människor som knappt använder IT. Alla som vill ska kunna använda sig av digitala tjänster, men det handlar mycket om att nå ut, att våga och att vilja.

  "Yrkesförare som goda förebilder" - Eliza skriver i tidningen Åkeri & Transport


  (Foto: sxc.hu)
  Yrkesförare som goda förebilder för trafiksäkerheten

  Välutbyggda kommunikationer underlättar vardagen för människor och företag, och skapar goda villkor för våra transportföretag. Men goda kommunikationer innebär också säkra kommunikationer. Investeringarna i drift och underhåll av det svenska vägnätet var länge eftersatt. För perioden 2010-2021 satsar alliansregeringen 497 miljarder kronor på infrastrukturen – det är en historiskt stor satsning som handlar om allt från investeringar i vägar och järnvägar till satsningar på kollektivtrafik och att minska transportsektorns miljöpåverkan. Bra vägar minskar olyckor och skador i trafiken.

  Men trafiksäkerheten är inte bara beroende av att vägarna som sådana håller hög kvalitet, alla som kör på våra vägar måste bidra till en hög trafiksäkerhet. I detta sammanhang är det inte minst viktigt att yrkesförare är goda förebilder för oss övriga. Trafikverket har nyligen rapporterat om att svenska yrkesförare kör för fort – det gäller lastbilar, taxi och bussar. Det handlar i många fall om tidsnöd, men trafiksäkerheten måste alltid vara prioriterad. När hastighetsgränserna hålls minskar dessutom vår klimatpåverkan genom att mindre bränsle går åt – det är alltså också ekonomiskt sunt att inte köra för fort. Även bilbältesanvändning i taxi och lastbilar måste ses som en självklarhet. Trafiksäkerhetsreglerna ska gälla lika för alla – oavsett om det handlar om en familj på söndagsutflykt, en taxiresa för att hinna med flyget eller utländska lastbilar på svenska vägar.

  Transportbranschen är mycket viktig för svensk konkurrenskraft, arbetstillfällen och export. Från samhällets sida kan vi bidra med goda villkor för företagande och investeringar i underhåll och nya vägar. När det gäller trafiksäkerheten måste dels yrkesförarna själva ta sitt ansvar genom att uppträda som förebilder och dels måste branschen ta upp frågan med oss beslutsfattare – hur kan vi underlätta för transportbranschen att sätta trafiksäkerheten i centrum samtidigt som dess konkurrenskraft kan utvecklas?

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  Sten Bergheden (M)
  riksdagsledamot trafikutskottet

  fredag 10 december 2010

  E-tomten...finns han? Javisst! Eliza skriver i Dagens Handel om jul och e-handel

  (Foto: sxc.hu)

  Det finns en stark potential för ökad handel på nätet – det måste vi ta tillvara på. Men svenska e-handelsföretag ska inte behöva anpassa sig till 27 olika skatteregler eller upphovsrättsregler vid försäljning inom Europa. Vi behöver moderna och enkla regler, goda villkor för närföretagande och ökad tillit för handeln på nätet. E-tomten ska kännas lika självklar som den ”riktiga” tomten, skriver Eliza i Dagens Handel:

  torsdag 9 december 2010

  Flexibla turordningsregler för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare (igen!)


  (Foto: sxc.hu)

  Bättre turordningsregler för småföretag

  Sverige behöver både fler och växande företag. Det stärker konkurrenskraften och leder till nya jobb och exportmöjligheter. En nyckelfråga i detta sammanhang är regler och kostnader för att anställa. Alliansregeringen har redan förenklat regelverken och halverat anställningsavgifterna för unga. Men mer behöver göras.
  Sedan ett par år tillbaka kan mindre företag undanta två personer i turordningsreglerna. Dessvärre har detta kritiserats, speciellt från fackligt håll. Rätten till undantag i turordningsreglerna ökar möjligheten att både nyanställa och behålla människor med kompetens som utvecklar företaget. Detta gynnar både småföretagen och konkurrenskraften. Denna utveckling måste fortsätta och nästa steg är att göra ytterligare undantag i turordningsreglerna för småföretag.
  Vi har därför lämnat in en motion till riksdagen om att just ändra i turordningsreglerna för företag med färre än tio anställda. Vårt förslag skulle stimulera mindre företag att växa och ge dem möjlighet att anställa mer personal utan risk eller rädsla för att en framtida neddragning av verksamheten ska äventyra företagets fortlevnad. Det är orimligt att företag känner sig tveksamma inför att nyanställa p g a förlegade turordningsregler. Mindre företags konkurrenskraft ökar när stela regler inte längre sätter käppar i hjulen för utveckling av verksamheten och nyanställningar. Turordningsreglerna för småföretag bör förändras.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  Margareta Cederfelt (M)
  Riksdagsledamot Stockholm

  onsdag 8 december 2010

  Workshop om digital delaktighet på .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur


  Det blev gruppdiskussioner om flera av de olika aspekterna på digital delaktighet: vilka är målgrupperna, vilka aktörer behöver samverka och hur kan man locka människor som känner sig osäkra eller rent av ointresserade av IT och Internet? Många nya idéer och trevliga möten. Goda förslag och erfarenheter behövs – från alla olika aktörer.
  .SE - Stiftelsen för Internetinfrastruktur har i dagarna också gjort ett upprop för digital delaktighet med målet att öka den digitala delaktigheten med 500.000 personer till 2013: http://www.iis.se/internet-for-alla/reportage/nya-anvandare/stort-engagemang-nar-digital-delaktighet-diskuterades

  tisdag 7 december 2010

  Innovationsupphandling positivt för småföretag - Eliza skriver i Fria Företagare  Svenska företag behöver goda förutsättningar för att skapa nya produkter och ta tillvara på nya idéer. I en hårdnande global konkurrens är detta avgörande. Dessutom kan nya lösningar skapa både jobb och tillväxt i Sverige samtidigt som framtida samhällsproblem kommer att generera efterfrågan på nya processer, varor och tjänster. Detta gäller inte minst klimatförändringarna, energiförsörjning, infrastruktur och en åldrande befolkning som kommer att kräva både fler och mer avancerade vårdlösningar. Ett mer utvecklat samarbete mellan näringslivet och det offentliga kan gynna båda sidor.
  I Sverige uppgår offentlig upphandling till runt 500 miljarder per år och omfattar många skilda områden. Trots detta upplevs offentlig upphandling som krångligt och tidskrävande av många små och medelstora företag. Utveckling av nya produkter och svenska företags växtkraft hindras därmed, och i längden också Sveriges konkurrenskraft. Inom det offentliga finns potential att söka nya lösningar på nya samhällsproblem vilket samtidigt kan bidra till att svenska företag utvecklar nya innovativa produkter. Det är en win-win situation som måste tas tillvara.
  Innovationsupphandlingsutredningens nya lagförslag är därför ett steg i rätt riktning då de innebär att det offentliga kan fokusera på behovet av en tjänst eller vara, istället för att slentrianmässigt leta efter redan befintliga produkter på marknaden. På detta sätt skapas en efterfrågan på utveckling av innovativa produkter och det stimulerar till nytänkande. Inte minst är lagförslaget om s k förkommersiell upphandling en viktig faktor för många små- och medelstora företag då riskerna minskas genom att det farliga gapet mellan utveckling av nya produkter och kommersialisering överbryggas. Med tryggheten att det offentliga visar att det finns behov och en marknad för en viss produkt kan också investeringar från näringslivet genereras. Det främjar företagens möjligheter att testa, utveckla och kommersialisera nya lösningar.
  Genom innovationsupphandling kan nya innovativa lösningar som inte finns idag skapas av svenska företag. Nya produkter kommer fram, företagen kan utvecklas, nya jobb skapas och Sveriges konkurrenskraft stärks. Steget från idé till produkt och kommersialisering blir kortare och mindre riskfyllt. Alliansregeringen är garanten för ett företags- och innovationsvänligt Sverige med framtidstro och öppenhet för nya idéer och lösningar.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot Stockholms län

  fredag 3 december 2010

  Eliza skriver i ICA-nyheter om testförsäljning av öl och vin i livsmedelsaffärer

  Svenskar är inte mindre mogna att fatta beslut om var och när de önskar införskaffa en flaska vin än andra européer. Under riksdagens motionstid har jag därför lämnat in en motion om att testförsäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker bör införas. Både tendenserna att köpa in stora lager alkohol samt marknaden för smuggelsprit och hembränt skulle minska.

  Läs hela artikeln här:

  torsdag 2 december 2010

  Var med och skapa framtidens e-förvaltning!

  Eliza skriver i Dagens Samhälle om framtidens e-förvaltning: IPv6 i offentlig sektor och bättre e-samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter.


  onsdag 1 december 2010

  Sverige har förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland  Eliza talade på Kommerskollegiums e-handelskonferens

  Och tog bl a upp att inom EU behöver vi harmonisera reglerna för digitala tjänster så att företag inte ska behöva anpassa sin affärsplan 27 gånger utifrån 27 olika regelverk, ett bra företagsklimat har alltid varit en viktig del av moderat politik, att det behövs gränsöverskridande e-förvaltning och det måste kännas säkert att beställa och betala på Internet.

  Det finns mycket kvar att göra, men det finns även mycket att vinna på en digital inre marknad - det skulle stärka konkurrensen, främja teknisk utveckling och ge europeiska företag bättre möjligheter att växa och skapa jobb. Vi måste se den potentialen! Med världens bästa bredbandstäckning och högsta ambitioner när det gäller allt, har Sverige förutsättningar att vara världens bästa e-handelsland.