Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 29 februari 2008

  IT-säkerhet viktigast

  Under torsdagen publicerades en lösenordslista på Internet innehållande användarnamn, krypterat lösenord och e-postadress för drygt 25 000 medlemmar i Dataföreningen.

  Ganska ironiskt att det är just Dataföreningen som drabbades...

  torsdag 28 februari 2008

  BMW Efficient Dynamics  Seminarium hos BMW. BMW reducerar CO2 genom att använda nya teknologier för sina bilar: bl a auto start/stopp, high precision insprutning och elektrisk servostyrning.

  onsdag 27 februari 2008

  Spam, spam, spam...

  TV4 Nyheterna tog upp frågan om spam och hur betungande det är för kommuner att hantera stora mängder av oönskad reklam.
  Länk till TV4

  Denna fråga har jag redan tagit upp flera gånger i olika artiklar, insändare, debatter i kammaren och en skriftlig fråga:

  Skriftlig fråga 2006/07:1263 den 29 maj 2007 - Myndigheters hantering av elektronisk skräppost
  Svar från Mats Odell innehåller bl a att "Ett av regeringens mål är att förvaltningen ska ha en effektiv informationshantering år 2010. Jag anser därför att frågan om hantering av elektronisk skräppost är en central fråga för förvaltningen. Frågan har utretts av Statskontoret i rapporten Myndigheternas spamhantering, en vägledning kring rättsliga frågor(2005:5). Verva ansvarar i dag för att denna rapport fungerar som vägledning för myndigheternas hantering av elektronisk skräppost. Utvecklingen går dock fort inom detta område och jag avser därför att föreslå regeringen att ge Verva ett uppdrag att uppdatera denna vägledning."

  Mina elbilar i Ny Teknik

  Elbilar kan bli vardagsverklighet för oss i framtiden. Men inte om vi diskriminerar dem, förblindade av etanolvisioner. Idag blev min artikel om elbilar publicerad i Ny Teknik.

  PUBLICERAD 2008-02-27 00:00
  Elbilar - konkurrenskraftigt alternativ

  Regeringen bör ändra reglerna så att elbilar kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Risken är annars att vi fastnar i ett system med etanolbaserade bränslen. skriver Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledmot (m).

  En alltför ensidig satsning på etanolbilar hotar Sveriges ambition att minska koldioxidutsläppen. Om vi inte stannar upp och tänker till, riskerar vi att få ett system med etanolbränsle som ger små miljövinster på kort sikt, men bromsar utvecklingen framöver. Regeringen behöver underlätta för konkurrerande alternativ som till exempel elbilar innan vi investerat oss fast i etanolbaserade bränslen.

  För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn räcker det inte med att bara byta till etanolbränslen. Kraftigare reduktioner av utsläppen kräver energikällor som i princip inte släpper ut koldioxid alls. Regeringspartierna i klimatberedningen har kommit överens om hur mycket lägre utsläppen ska bli på nationell nivå. Målet blir att minska utsläppen med 38 procent till år 2020. För att uppnå detta på ett ansvarsfullt sätt måste transportsektorns utsläpp minska. Flyget står i det här sammanhanget för en mycket liten andel av koldioxiden medan transporter med bil och lastbil är så mycket vanligare att utsläppen härifrån blir mycket större.

  En lösning för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp är så kallade el-hybrider. Dessa har en elmotor som får ström från batterier och ifall dessa tar slut används en motor som använder flytande bränsle såsom etanol eller bensin. Fördelen med elbilar är att de laddas från elnätet och därmed inte är beroende av en viss teknik för framställning av energi. Vartefter elnätet matas med alltmer miljövänligt framställd energi blir även bilparken mer miljövänlig. Effektiviteten i energiframställningen blir också högre när storskaliga kraftverk kan användas istället för en liten förbränningsmotor i varje bil. I ett land som Sverige där motorvärmare är vanliga finns det mycket goda möjligheter att ladda upp bilens batterier när den inte används.

  Bilbranschens miljöansvar måste också bli tydligare. Att ta fram konceptmodeller och prototyper som är miljövänliga, men inte kommer utanför bilmässornas montrar förbättrar inte miljön i någon större utsträckning. Futuristiska modeller som av allmänheten upplevs som udda i design och funktion kan vara riktigt bra för miljön, men ändå skrämma bort potentiella kunder. Det är först när en i övrigt helt vanlig bilmodell, men med miljövänligt bränsle lanseras som chansen för ett stort genomslag finns. Vi kan se att genomslaget för etanolbilar kom först när de etablerade biltillverkarnas standardmodeller fanns med etanolmotor, samtidigt som ekonomiska styrmedel infördes för att den ekonomiska bördan av att köpa en miljöbil minskades.

  Det finns dock ett flertal skäl till att elbilar ännu inte slagit igenom. Forskningen har inte förrän på senare tid hunnit få fram teknologin som krävs för att fungerande alternativ ska vara möjliga. Regeringen har också ett ansvar då elektricitet beskattas med skyhöga energiskatter. Det kan vara motiverat när det gäller att försöka minska elanvändningen i hemmet, men inte när elbilsägare straffbeskattas. Att gå från bensin- eller etanolbil till elbil är en stor vinst för miljön och borde i stället premieras.

  Här borde regeringen fundera över hur reglerna kan ändras så att elbilar kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (m), trafikutskottet


  Läs artikeln på nyteknik.se

  tisdag 26 februari 2008

  Bredband för alla?

  Sverige är ett stort och glestbefolkat land vilket orsakar att inte alla kan ha en snabb Internetuppkoppling. Det är svårt och dyrt att dra fiber till de sista hushållen i "de öppna landskapen" men nu kommer nya idéer och lösningar.

  Bredband via satellit är ett av alternativen. Satelliten Kizuna som sköts upp i lördags sägs möjliggöra höga hastigheter (1,2 Gbps!) och kommer att testas för områden där möjligheter till Internetuppkoppling inte finns.

  Artikel i Ny Teknik

  måndag 25 februari 2008

  Per Unckel

  Per Unckel, landshövding, fyllde 60 år och bjöd på födelsedagsbuffé den 22 februari. Bland hundratals gäster på Tessinska Palatset fanns riksdagsledamöter från Stockholms stad och län, statsråd, kommunalråd, ambassadörer, föreningsrepresentanter och många andra.


  Foto: Marianne Berlin


  Uppdatering:
  Klicka här för att se bilden på Göran, Hillevi och mig.

  fredag 22 februari 2008

  Stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur

  Regeringen har igår fattat beslut om vilka regler som ska gälla för stöd till samtidig anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur. Stödet omfattar 75 miljoner kronor.

  Stöd får lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder före utgången av år 2012. Stöd kan utgå med högst femtio procent av de extra kostnader som uppstår för att lägga ned kanalisationen.

  Ansökningar om stöd kommer att kunna göras vid länsstyrelsen inom det län där projektet ska genomföras. För Gotlands och Kalmar län ska ansökningar lämnas till det kommunala samverkansorganet och i Skåne län och Västra Götalands län till det regionala självstyrelseorganet.

  Projekt som kan komma i fråga för stöd ska påbörjas under år 2008 och vara färdigställda och redovisade före utgången av år 2009. Regelverket träder i kraft 1 april 2008.

  (Pressmeddelande 21 februari 2008 Näringsdepartementet)

  onsdag 20 februari 2008

  Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)

  Idag hade trafikutskottet ett informationsmöte med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

  Ordförande Sven Ivarsson och verkställande direktör Leif Kronkvist från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) informerade om förbundets verksamhet, det enskilda vägnätets struktur och aktuella transportpolitiska frågor med bäring på de enskilda vägarnas roll i transportsystemet.

  Överskott på 43 mkr i Österåkers ekonomi

  Pressmeddelande från min kommun:

  Österåkers kommun redovisar ett överskott i bokslutet för år 2007 med totalt 43 miljoner kr. Det är sjätte året i rad som kommunen visar ett positivt resultat och en ekonomi i balans.

  Resultatet för år 2007 ligger 7 mkr över budget. Skattesatsen sänktes med 35 öre år 2006 och 10 öre år 2007.

  Fordonstillverkargrupp  Riksdagsledamöter, framförallt från trafikutskottet, träffar regelbundet representanter från bilbranschen. Idag berättar bl. a. Scania och Volvo om forskning och utveckling. Miljömålen, konkurrenskraften, innovationssystemen och statliga upphandlingar diskuterades. Det påpekades att ett stort problem är brist på ingenjörer.

  fredag 15 februari 2008

  Förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan

  Igår hade vi i trafikutskottet en öppen utfrågning om förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan.

  Det var väldigt intressant att få höra om olika drivmedel och vilka för- och nackdelar de har. Etanol är inte så bra som alla trodde den var från början...

  Och det glädjer mig oerhört mycket att experter säger varma ord om elbilens framtid. Jag tror att elbilar har en stor potential att bli den primära pendlingsfordon i framtiden. Jag är precis mitt i planeringen av ett elbilsseminarium...

  Under utfrågningen ställde jag en fråga angående den s.k. pumplagen:

  "En fråga som åter blivit aktuell är problemen med den så kallade pumplagen, lagen som säger att bensinstationer måste sälja minst ett förnyelsebart bränsle. Syftet var att öka tillgängligheten av förnybara drivmedel. Konsekvenserna av regleringen ser däremot ut att i många fall bli de motsatta.

  Tusentals små bensinstationer riskerar att behöva stänga för att de inte har råd att köpa en ny pump och bygga om så att de kan sälja förnyelsebart drivmedel. Många bensinstationer i riskzonen har även livsmedelsförsäljning, apotek, post och annan viktig samhällsservice. Stängs bensinstationerna, måste bilisterna åka många extra mil för att tanka. Med pumplagen tycks det vara så att vi får färre tankstationer och minskad tillgänglighet.

  Jag skulle vilja höra kommentarer från både talarna och inbjudna gäster om pumplagen och vad det kan finnas för andra sätt att öka utbudet av förnyelsebara bränslen utan att det ska få så stora negativa konsekvenser."

  Information om utfrågningen "Förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan" på Riksdagens webbsida...

  Webb-tv (välj sedan fortsättning 16)

  IT i framtiden - uppdatering

  Ett tidigare inlägg om "IT i framtiden" har uppdaterats med en länk!

  Gå till inlägget "IT i framtiden"...

  Vad händer med motionerna?

  Svaret: de avslås.

  Men man kan få olika motiveringar till varför de avslås. Nedan finns ett exempel på en väldigt positiv skrivning. Min motion angånde avskaffande av lag om byggnadstillstånd fick följande motivering till avslåg:

  "Motionen

  Eliza Roszkowska Öberg (m) anför i motion A403 att lagen om byggnadstillstånd är såväl skadlig och onödig som konkurrenshämmande och rättsosäker. Den bör därför avskaffas.

  Utskottets ställningstagande

  Utskottet finner motionärens ambition att bidra till det regelförenklingsarbete som regeringen inlett mycket lovvärd och finner lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. vara ett bra exempel på en lag som bör övervägas i detta sammanhang. Utskottet har också genom underhandskontakter med Regeringskansliet erfarit att beredningsarbete pågår med syfte att se över möjligheterna om och i så fall hur detta bör ske. Utskottet anser att Regeringskansliets beredning bör avvaktas. Mot denna bakgrund behöver motion A403 (m) inte bifallas, varför den avstyrks."


  Läs hela motionen om avskaffande av lag om byggnadstillstånd...
  Läs hela betänkandet på riksdagens webbsida...

  På promenad genom stan...  Från ett moderatmöte på Djurgården tog jag en promenad genom stan i det härliga vädret och träffade Per Gessle!

  onsdag 13 februari 2008

  Zebralagen

  Jag ställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern angånde s.k. zebralagen (väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett obevakat övergångsställe):

  Skriftlig fråga 2007/08:737
  den 8 februari

  Fråga 2007/08:737 Utvärdering eller avskaffande av ”zebralagen”
  av Eliza Roszkowska Öberg (m)
  till statsrådet Åsa Torstensson (c)

  Målen för säkerhet i trafiken har under lång tid varit ambitiösa. Vägar byggs om för att minska olycksrisker och hastighetsgränser anpassas för att färre fotgängare ska skadas när de korsar bilvägar. Men en lag, den så kallade zebralagen, har fått märkliga konsekvenser. Lagen tycks ha lett till fler olyckor och sämre framkomlighet för gående. Det går visserligen lättare att ta sig över vägen vid ett övergångsställe men när många övergångsställen tagits bort motverkas de fördelarna.

  Riksdagens utredningstjänst har gjort en undersökning kring frågan och hänvisar till en studie från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Resultatet från VTI:s studie visar att antalet fotgängare som skadats på obevakade övergångsställen till följd av regeländringen ökat med 15–20 procent vilket motsvarar 40–50 personer och antalet svårt skadade med 5–10 procent vilket motsvarar 4–8 personer. I dagsläget uppgår antalet personer som dödas eller skadas vid övergångsställen till knappt 600 årligen. Ungefär 400 dödas eller skadas vid obevakade övergångsställen och knappt 200 vid bevakade.

  Vidare har antalet olyckor ökat där ett fordon som stannat vid ett obevakat övergångställe blir påkört bakifrån av ett annat fordon. VTI uppskattar att antalet personolyckor till följd av denna olyckstyp ökade med 70 procent vilket motsvarar 2–3 svårt skadade personer och 50 lindrigt skadade. Statistiken kan dock bli bättre genom att hänsyn tas till ökningar av trafikvolym och bättre insamling av data.

  Med anledning av ovanstående frågar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta med anledning av att ”zebralagen” tycks vara trafikfarlig.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Och infrastrukturministern svarade:

  Svar på fråga

  2007/08:737 Utvärdering eller avskaffande av "zebralagen"

  Statsrådet Åsa Torstensson

  Eliza Roszkowska Öberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av konsekvenser av de nya reglerna för passage vid övergångsställen, den s.k. zebralagen.

  Sedan den 1 maj 2000 har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett obevakat övergångsställe. Motivet till bestämmelsen var att förbättra framkomligheten för de gående men också att få samma regler vid övergångsställen i Sverige som i flera andra länder. Kunskap fanns om att bestämmelsen skulle kunna innebära en ökad olycksrisk. Detta har väghållaren försökt att motverka, dels genom att ta bort övergångsställen som använts lite, dels genom att i ökad grad säkra de övergångsställen som ska vara kvar genom hastighetsdämpning och bättre belysning.

  Den utvärdering som Väg- och Transportforskningsinstitutet gjort på uppdrag av Vägverket visar att väjningsplikten vid övergångsställe har haft positiv effekt på de gåendes framkomlighet. Fotgängarnas väntetid för att kunna gå över ett övergångsställe har minskat och andelen bilar som stannar för att släppa fram gående har ökat. Utvärderingen visar också att antalet dödade och svårt skadade nästan halverats från slutet av 1990-talet. Man noterade dock en ökning av antalet lindrigt skadade efter lagens införande, samt ökat antal bakpåkörningar bland bilister.

  Det är viktigt att vi noga följer utvecklingen för att försäkra oss om att våra trafikregler fyller sitt syfte. Ytterligare kunskap är viktigt för att arbetet med att bygga säkrare gångpassager för fotgängare utvecklas mot en successiv förbättring för våra gångtrafikanter. Staten och inte minst kommunerna måste fortsatta det nödvändiga arbetet med att bygga om trafikfarliga övergångsställen. I detta sammanhang vill jag nämna de ökade möjligheter som de nya hastighetsgränserna ger att sätta rätt hastighet på rätt väg. Regeringen beslutade i januari i år om regelförändringar som gör det möjligt att använda hastighetsgränser i 10 steg mellan 30 och 120 km/h från och med 1 maj 2008.

  Regeringen bereder för närvarande en ny infrastrukturproposition som ska presenteras hösten 2008 i samband med budgetpropositionen för 2009. Regeringen kommer också återkomma till riksdagen med förslag till inriktning i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. I dessa sammanhang kommer åtgärder för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter att behandlas.

  måndag 11 februari 2008

  Open ID

  För ett par månader sedan sade jag i en debatt i kammaren:
  "Jag drömmer om en gemensam inloggning (...) så att man kan slippa skapa en ny användarprofil på varje ställe och komma ihåg alla lösenord. Men ingenting är svårare än att skapa enkla lösningar."

  Och nu skriver Ny Teknik att IT-jättar, som Google, Microsoft, IBM, Verisign och Yahoo, stöder enkel inloggning med Open Id!

  Läs artikeln på nyteknik.se

  onsdag 6 februari 2008

  Annika Sörenstam (m)

  Jag är inte så förtjust i sport men det glädjer mig när idrottsmän säger öppet sina politiska åsikter. Jag såg precis en intervju med Annika Sörenstam och hon säger stolt "Jag är moderat!".

  Svar på min fråga

  Svar på fråga 2007/08:668 av Eliza Roszkowska Öberg (m) Tydliga och enhetliga mål för ICT-området

  Eliza Roszkowska Öberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ICT-området ska få tydliga och enhetliga mål och budgetanslag.

  Det är riktig, som Eliza Roszkowska Öberg beskriver, att utvecklingen sker i ett mycket högt tempo inom IT och elektronisk kommunikation. Den politik regeringen för på området, med mål, åtgärder och resursfördelning, måste utgå från dessa förhållanden och utvecklas i takt med samhället. Det är en positiv utveckling vi ser, där den nya tekniken kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom olika samhällsområden. Det krävs dock en samordnad politik för informationssamhället för att kunna hantera de komplexa förhållanden som den snabba utvecklingen ibland för med sig. Statens roll är att aktivt tillvarata de möjligheter som kommunikationstekniken medför och skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av säkra och tillgängliga infrastrukturer och tjänster till nytta för medborgare och företag i hela landet.

  I statsbudgeten samlas mål och medel för politiken för IT och elektronisk kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer och politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Jag håller med Eliza Roszkowska Öberg om att det inte finns någon tydlig gräns mellan IT och elektronisk kommunikation och att områdena inte kan behandlas skilda från varandra. Ur styrnings- och uppföljningshänseende syftar dock politiken för elektronisk kommunikation främst till att skapa förutsättningar för en väl fungerande marknad för elektroniska kommunikationer. IT-politiken – där målet är ett hållbart informationssamhälle för alla – spänner däremot över ett vidare område och omfattar samordning och främjande av en rad utvecklingsinsatser. Områden som omfattas är t.ex. fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, såväl som e-hälsa, e-förvaltning och IT-användning i skolan. Det är därför naturligt att finansiering och budgetstruktur för den breda IT-politikens olika åtgärder finns inom respektive politik- och utgiftsområde.

  Det pågår ett arbete inom Näringsdepartementet för att utveckla gemensamma strategiska mål. Syftet är att mobilisera och att samordna arbetet horisontellt över politik- och sektorsområden. Detta ska bidra till regeringens övergripande mål om att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag, där alla regioner, företag och individer bidrar till en hållbar tillväxt. Insatser för att nå målet om ett hållbart informationssamhälle för alla utgör en viktig del i detta strategiska arbete.

  En del av vårt arbete bedrivs genom särskilda strategiska projekt som vi i Näringsdepartementets politiska ledning nyligen beslutat. Inom ett av projekten, Elektroniska tjänster – var som helst och när som helst – kommer ett viktigt arbete att bedrivas när gäller att utveckla effektmål, strategiska åtgärder och indikatorer för uppföljning av insatser och resultat.


  Stockholm den 6 februari 2008  Åsa Torstensson