Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 29 oktober 2010

  Eliza vill se kulturstöd för motorhistoriska museer


  (Foto: sxc.hu)

  Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer  - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M).  - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M).  Länk till motionen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid={16279BA7-D9D3-4A8F-8642-5029504A9F36}

  torsdag 28 oktober 2010

  Ännu fler som åker kollektivt - skriver Eliza i Mitt-i-Södra Roslagen

  Fler stockholmare ska ha möjligheten att välja buss eller pendeltåg för att pendla till och från jobb, göra en utflykt eller besöka familj och vänner. Det blir nu verklighet när vi med den nya kollektivtrafiklagen som sätter resenären i centrum öppnar upp för konkurrens.
  Alla kollektivtrafiksaktörer får skyldighet att lämna trafikuppgifter till ett gemensamt system för trafikinformation. På det sättet får stockholmarna ett bredare utbud att välja emellan, och både service och kvalitet utvecklas. Dessutom kommer gamla stelbenta länsgränser inte längre att sätta stopp för stockholmarnas resevanor – människor, och inte staten, ska bestämma vart och hur de vill resa. Företag kan både skapas och växa när t ex bussföretag kan öppna egna linjer. En modern kollektivtrafik som ges möjlighet att utvecklas blir ett både attraktivt och klimatsmart alternativ – och ännu fler kan åka kollektivt.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  Riksdagsledamot i Trafikutskottet

  onsdag 27 oktober 2010

  Eliza motionerar om mer IT i lärandet, nationell IT-strategi för skolan och mer IT-utbildningar på högskolan och för småföretagar

  - IT-användning och Internet behöver integreras som en naturlig del av skolarbetet, eleverna måste förbereda sig för ett yrkesliv där IT används i stort sett överallt. Ny pedagogik kan skapas, elevernas kunskaper utvecklas och deras motivation ökar. Studier från USA visar att ökad användning av datorer i skolan leder till att fler elever når utbildningsmålen och att undervisningen kan varieras och individanpassas mer. Att lära sig skriva, teckna, sy och spela musik anses självklart, att uttrycka sig digitalt är lika viktigt. Alla elever bör ha rätt till en egen dator i skolan därför bör vi hitta en bra lösning, t ex att en nationell elevdatapeng införs, och dessutom bör IT integreras i undervisningen i alla ämnen eller kan dataslöjd införas som nytt ämne.

  - Med mer IT i skolan utvecklas också lärarnas kunskaper, därför bör datorutrustningen och lärarnas IT-kompetens ingå i en långsiktig plan för hur IT ska kunna inkluderas som ett naturligt inslag i lärarnas pedagogiska vardag. Annars riskerar vi att skolans och elevernas utveckling stannar upp. Därför bör en nationell IT-strategi för skolan införas i Sverige så att vi får ett helhetsgrepp över lärarnas kunskaper och tillgång till datorer, hur pedagogiken kan utvecklas med IT och hur elevernas IT-användning kan förbättras.

  - Men även i arbetslivet kan IT:s potential utnyttjas bättre, därför bör högskoleutbildningar inom t ex ekonomi, ledarskap, organisation, projektledning inkludera kurser om hur IT kan användas för att utveckla en verksamhet. IT-användning i småföretag bidrar positivt till konkurrenskraften och får företagen att växa, därför bör småföretagare också få bättre utbildningsmöjligheter inom IT. Sammantaget medför dessa förslag ett viktigt steg mot Sverige som kunskapsnation.

  Här ses Eliza i samband med att hon lämnar in sina motioner till riksdagen, som inom kort läggs upp på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2010/11&iid=844246115721

  måndag 25 oktober 2010

  Debattartikel i VLT om den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden tillsammans med riksdagsledamoten Staffan Anger


  En upprustning av välfärden

  Den felaktiga myten om en nedmontering av välfärden späs på så gott som dagligen från de rödgröna. Men hur är det egentligen? En undersökning av SCB:s siffror gjord av tidningen Dagens Samhälle visar precis det motsatta. Antalet anställda i välfärdssektorn har ökat med 120.000 mellan år 2000 och 2008, varav 70.000 i privata företag och 50.000 i offentliga företag. Dessutom konstateras det att privata välfärdsföretag både arbetar effektivare och är lönsammare än offentliga dito. Denna positiva utveckling hade varit omöjlig utan alliansregeringen.

  När de rödgröna då talar om en nedmontering verkar det snarare handla om att det offentliga inte längre är ensam utförare i välfärdssektorn. Staten bestämmer alltså inte längre vilken skola barnen går på eller vilken vårdcentral man går till. Anställda inom välfärdssektorn har numer fler än en arbetsgivare att välja emellan. Det går dessutom att starta eget företag inom välfärdssektorn. Statens monopol som vårdgivare, utbildningscentral och barnuppfostrare är förbi. Det är detta som de rödgröna motsätter sig. Därmed motsätter de sig också tanken på att människor vet bättre än politiker vilken förskola, äldreboende eller vårdcentral som passar just den enskilde, en tankegång som påminner om omyndigförklarande.

  Människor kan och bör välja vårdgivare, skola, äldreboende och dagis i större utsträckning. Undersökningen från Dagens Samhälle visar att antalet anställda i skola, vård och omsorg har ökat markant, effektiviteten och lönsamheten har förbättrats. Med andra ord ökar kvaliteten i välfärdens verksamheter, anställda kan välja arbetsgivare eller starta eget och människor kan själva välja det alternativ som passar just dem bäst. Nedmontering? En upprustning och utveckling av välfärden efter flera decenniers förfall snarare.

  Staffan Anger, riksdagsledamot från Västmanland (M)
  Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot från Stockholms län (M)

  fredag 22 oktober 2010

  Mycket motionerande i riksdagen

  Just nu pågår den allmänna motionsperioden i riksdagen. Mycket skrivande och funderande över både nya och gamla idéer, men mest nya förstås. Självklart har jag många tankar speciellt kring hur IT och ny teknik kan förbättra vårt samhälle. Det handlar om allt från pedagogik i skolan, informationssäkerhet och Internetföretagande till svensk mjukvaruindustri, smarta elnät och e-val. IT-frågorna handlar om så mycket mer än en dator, det utvecklar och kommer att fortsätta att utveckla samhällets alla sektorer. Vi lever i ett informationssamhälle och måste ta vara på de möjligheter det medför. Därför är det viktigt att tydliggöra IT:s potential för företagandet, vården, skolan och energiförsörjningen, för att nämna några exempel. Mycket av vår framtida konkurrenskraft och välfärd hänger på att företagande inom ny teknik och nya IT-lösningar kan utvecklas i Sverige. Om vi inte tar tillvara på dessa möjligheter riskerar vi att halka efter andra länder i konkurrenskraft och tillväxt. I nästa vecka kommer motionerna att officiellt lämnas in och då kommer jag naturligtvis att lägga upp en lista över mina motioner här på bloggen och en länk till dem på riksdagens hemsida.

  onsdag 6 oktober 2010

  Riksdagens öppnande och regeringsförklaringen – med IT-touch


  Vilken dag det var igår! Det är alltid så stort och pampigt med riksmötets öppnande, alltså när Riksdagen börjar arbeta efter sommaruppehållet, men i år var det extra stort eftersom det är valår och alla väntade på en officiell presentation av nya ministrar.

  Extra kul att statsministern i regeringsförklaringen nämnde ”tillgång till goda elektroniska kommunikationer underlättar vardagen och är en förutsättning för att företagare ska kunna bedriva verksamhet i hela landet”, ”polisen ska bli bättre på att använda modern teknik i sitt arbete, för att bli effektivare, men också för att bekämpa den växande brottsligheten på Internet ” och ”Internet knyter världen allt närmare samman. Vi kommer att ge arbetet för nätets frihet och säkerhet ny styrka.”

  Och Sverige får en IT- och regionminister, det ska bli spännande att följa och påverka det arbetet. Mer IT behövs – på alla områden!  fredag 1 oktober 2010

  Utredning om framtidens e-förvaltning presenterad - vad händer nu?

  Idag har E-delegationen presenterat en utredning om framtidens e-förvaltning. Det är bra – en effektiv e-förvaltning skapar förutsättningar för att både nå ut till fler och att göra det på ett bättre och enklare sätt.

  Det är ett steg framåt att E-delegationen understryker att regelverken hindrar utvecklingen och att detta måste förbättras. Men samtidigt finns mycket kvar att göra på flera områden, t ex uppger 70% av de tillfrågade myndigheterna att de använder sig av e-tjänster – dels bör fler myndigheter göra detta och de som redan gör det brister, enligt utredningen, i att undersöka behovet för sina e-tjänster.

  Jämfört med för bara ett par år sedan är det betydligt fler myndigheter som använder sociala medier, det är bra, men här finns potential att öka tillgängligheten och servicen genom att arbetet med sociala medier utvecklas och utvärderas kontinuerligt.

  Det är också positivt att utredningen pekar på hur en effektiv e-förvaltning kan minska företagens administrativa börda, detta samtidigt som myndigheters administration effektiviseras genom en utvecklas e-förvaltning. Det finns också fler områden som kan bli bättre, t ex är det i längden både kostsamt och ineffektivt när kommuner och landsting använder sig av olika IT-system, och det offentliga Sverige måste bli bättre på att sätta informationssäkerhetsarbetet i centrum.