Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 31 mars 2011

  Motion om smarta elnät hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Sverige har en stark potential att utveckla smarta elnät som inte bara skulle leda till att öka energieffektiviteten utan också till utveckling av nya lösningar som sedan kan exporteras till andra länder, skrev Eliza i sin motion till riksdagen: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02N309


  Nu meddelar Näringsdepartementet att Sverige ska delta i program för smarta elnät: http://www.regeringen.se/sb/d/14479/a/165290

  måndag 28 mars 2011

  Blir det mer ”allt ska packas i en låda”-politik nu (S)?

  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver på Newsmill om (S) och teknikutvecklingen: "Få tvekar om att Håkan Juhult kommer att innebära en nytändning för socialdemokraterna. Men vad kommer det att innebära för IT-politiken? Om man tar en titt på några av Håkan Juholts motioner och uttalanden kan man lätt börja undra." Läs hela artikeln här: http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/24/r-ven-juholt-teknikfientlig

  fredag 25 mars 2011

  Eliza i Computer Sweden: Eurotaxa för datatrafik i EU behövs

  (Foto: sxc.hu)

  Europas konkurrenskraft kan förbättras genom att göra det enklare och billigare att kommunicera digitalt var i Europa man än befinner sig.

  onsdag 23 mars 2011

  Eliza på Teknikdebatt: "Fortsätt utveckla svenska internetekonomin"  Den svenska internetekonomin växer så det knakar och motsvarar 6,6 % av BNP samt är enligt rapporter större än både byggsektorn och jordbruket. Men mycket arbete återstår som t ex att avskaffa e-handelshinder inom EU, integrera IT i skolans arbete, underlätta för internetföretagande. IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor. Men alla är inte datorexperter och en hel del av oss kan behöva hjälp i en allt mer digital vardag. Om vi vill att den svenska internetekonomin ska växa måste fler också kunna bidra till dess tillväxt – människor, företag och det offentliga.

  Läs hela debattartiklen här: http://teknikdebatt.se/debatt/fortsatt-utveckla-svensk-internetekonomin

  tisdag 22 mars 2011

  Digitalisering inget hot mot kulturen - tvärtom!

  (Foto: sxc.hu)

  Eliza skriver med riksdagskollegan Cecilia Magnusson (M) om hur digitaliseringen får ut kulturen till ännu fler människor. Kulturen ska finnas där människor finns – alltså även på nätet. Den nya tekniken är, rätt hanterad, kulturens bästa vän, nu och i framtiden.

  fredag 18 mars 2011

  Svenska internetekonomin växer

  (Foto: sxc.hu)

  Den svenska internetekonomin växer så det knakar och är större än både byggsektorn och jordbruket. Mycket glädjande men vi kan göra ännu mer för att denna utveckling ska fortsätta som t ex ta bort e-handelshinder inom EU, förbättra e-administrationen, underlätta för internetföretagande och främja innovationsupphandling så att nya tekniska lösningar skapas i svenska företag.

  torsdag 17 mars 2011

  Idag kommer IT-propositionen ” Bättre regler för elektroniska kommunikationer”

  (Foto: sxc.hu)

  IT och ny teknik ska underlätta vardagen för människor och företag samt bidra till en stärkt svensk konkurrenskraft. Vi vill ha ett fritt och öppet Internet, skydda dig som konsument och främja goda förutsättningar för en bättre konkurrens. Den nya IT-propositionen som kommer idag innebär bl a att: rättsäkerheten för Internetanvändare och skyddet mot avstängning från Internet stärks för att värna människors yttrande- och informationsfrihet; längden på konsumentavtal, förenklingar vid byte av operatör och förbättringar för personer med funktionsnedsättning; mer liberala regler för fördelning av radiofrekvenser, tidsgränser för konkurrensfrämjande regleringsbeslut och nya verktyg för en förbättrad konkurrens så som en generell möjlighet att tvinga dominerande företag att separera sin försäljning till slutkunder från sin grossistverksamhet (funktionell separation).

  onsdag 16 mars 2011

  Barn och trafiksäkerhet

  Igår debatterade jag i kammaren trafiksäkerhet med fokus på barn.
  Jag påpekade att de flesta barn dör eller skadas i föräldrarnas bil. Därför måste vi arbeta för att minska antalet bilolyckor. För att minska risken för allvarliga olyckor tycker vi i Alliansen att det är viktigt att fortsätta med en åtgärd som får mycket tydliga resultat, nämligen utbyggnaden av mötesseparerade vägar.

  67 procent av alla trafikdödade barn är 15–17 år och många av de är mopedister. Däför införde vi krav på utbildning och en ny körkortskategori för förare av mopeder klass I (de som kan köras lite fortare än klass II).

  Infrastrukturen bör planeras och utformas så att alla trafikantgruppers säkerhetsbehov tas upp. Detta innefattar även barns säkerhet och deras möjlighet att ta sig fram på egen hand i trafiken.

  Jag lyfte fram föräldrarnas roll som är mycket viktig. Det är föräldrarna som kan se till att deras barn använder cykelhjälm. Genom att använda rätt skyddsutrustning på ett korrekt sätt i bilen kan vi minska antalet barn som bilpassagerare som dödas.

  Till sist, men absolut inte minst, bör vi titta på oss själva och hur vi beter oss i trafiken. Barn gör inte som man säger utan som man gör!


  Du kan läsa hela anföranden i Riksdagens protokoll:
  Anförande 1
  Anförande 2

  måndag 14 mars 2011

  Marknaden sköter nätet bäst - Eliza skriver i Ny Teknik  Eliza ger svar på tal till debattörerna från Stiftelsen för telematikens utveckling: "Många aktörer är inget ”ideologiskt experiment”. Det är genom att förbättra konkurrensen och ge goda förutsättningar för marknaden som utbyggnaden av bredband blir i världsklass"

  torsdag 10 mars 2011

  Några av Elizas motioner behandlade i riksdagen

  (Foto: sxc.hu)

  Motionerna om en bättre e-förvaltning, offentlig upphandling och IPv6 i offentlig sektor har behandlats i riksdagen, inte minst är den sistnämnda intressant och har goda besked:

  "Beträffande motionen om övergång till ny version av Internetprotokoll (som används för överföring av information över Internet) kan utskottet konstatera att regeringen nyligen tagit initiativ på detta område. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att beskriva hur IPv6 kan införas på myndigheter och andra offentliga organisationer med avseende på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Tidigare har E-delegationen under hösten 2010 tagit fram en övergripande vägledning för myndigheternas införande av IPv6."

  onsdag 9 mars 2011

  Eliza på seminarium om hållbara städer  Seminarium på riksdagen om hållbara städer med fokus på transporter, byggnader och grönområden. En aspekt som ofta glöms bort i detta sammanhang är att se på dem som pendlar och deras behov, istället för att utgå från att allting funkar som mitt inne i en stadskärna. Här behövs helhetssyn och att utvecklingen med växande arbetsmarknadsregioner tas med i betraktningen. Detsamma gäller planering av infrastruktur – det måste fungera från dörr till dörr. Utanför city är det få som har nära till bussen eller tåget, vilket är första steget i en pendlares resa och hur kan vi få knutpunkterna att fungera smidigt för övergång mellan olika transportslag? Förhoppningsvis kan man i en inte alltför avlägsen framtid på en vacker vårdag cykla till pendeltågsstationen, ta med cykeln på tåget och sen cykla sista biten till jobbet, studierna eller kompisträffen.

  måndag 7 mars 2011

  Planera trafiken utifrån från människors vardag - Eliza skriver i Mitt i Södra Roslagen

  (Foto:sxc.hu)

  För att få vardagspusslet att gå ihop krävs att pendlingen till och
  från jobb eller studier samt transport till dagis, fritidsaktiviteter och storhandling fungerar väl. Också företagen är beroende av snabba och tillförlitliga transporter för att varor och tjänster ska komma fram i rätt tid.
  Regeringen har därför fattat beslut om att Trafikanalys ska ta
  fram underlag om arbetspendlingen i Stockholm och övriga storstadsregioner med en radie om 15 mil med olika trafikslag. Därefter kommer åtgärder att införas för att förbättra för pendlarna.
  För att Österåker ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att fler företag ska kunna etableras och växa här är goda kommunikationer grundläggande. Medan det i city ofta finns fler olika transportsätt är så inte fallet utanför stadskärnan och därför är det viktigt att titta just
  på hur pendlingsmöjligheterna ser ut och kan förbättras här. En viktig aspekt är att detta gäller alla trafikslag, och inte enbart kollektivtrafiken som de rödgröna blint pekar på. Många gånger går ju dessutom kollektivtrafiken på just vägarna i form av bussar.
  Det handlar inte om att tvinga folk att åka kollektivt, utan om att hitta bra lösningar som fungerar i praktiken i människornas vardag. Detta innebär ofta en kombination av flera transportmedel – man kan ta bil eller buss till Roslagsbanan och sedan tunnelbanan för att ta sig direkt till jobbet.
  Pendling och kollektivtrafik ska präglas av tillgänglighet, kvalitet och flexibilitet. För att detta ska vara möjligt måste vi inse att transportslag kan komplettera varandra och inte bara konkurrera med varandra. Politiken måste utgå ifrån människors vardag och inte bara
  sitta fast i ideologiska övertygelser.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  ledamot i kommunstyrelsen i Österåker

  torsdag 3 mars 2011

  Motion om samhällets informationssäkerhet hörsammad

  (Foto: sxc.hu)

  Elizas motion om en bred kartläggning av samhällets informationssäkerhet har hörsammats. Näringsdepartementet rapporterar bl a att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram förslag på en nationell plan som klargör hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras samt hur tekniska kompetensnätverk av experter som kan stödja samhället vid allvarliga IT-incidenter kan skapas.

  onsdag 2 mars 2011

  En verklig digital agenda för Sverige  Eliza skriver på teknikdebatt om en verklig digital agenda för Sverige: Den digitala agendan får inte bli ett fint dokument som presenteras och arkiveras, utan verkligen en gemensam vision för hela IT-Sverige, vår gemensamma väg framåt till ökad tillväxt, bättre välfärd och fler jobb.

  tisdag 1 mars 2011

  Alla borde kunna skicka SOS-sms - Eliza skriver på Newsmill

  (Foto: sxc.hu)

  Vi måste våga satsa på nya idéer för att bekämpa våldet och öka tryggheten i vår vardag. Att kunna larma via sms borde vara en självklarhet. När det enda larmalternativet i en hotfull situation är att ringa, och därmed att utsätta sig själv för allvarliga risker, är det mest sannolika att så inte sker.