Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 20 december 2007

  Videokonferens i riksdagen

  Riksdagen implementerar videokonferenser! Jag motionerade om detta i år!

  Istället för det traditionella mötet ofta med långa resavstånd kan ledamöter nu möta motparten i en videokonferensstudio i riksdagen.

  Min motion:

  Motion till riksdagen
  2007/08:K409
  av Eliza Roszkowska Öberg (m)
  Videokonferensutrustning i riksdagen

  Förslag till riksdagsbeslut
  Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utrusta ett konferensrum med videokonferensutrustning.

  Motivering
  Med modern teknik kan Riksdagens arbetsmetoder både förbättras och effektiviseras. Genom att införskaffa och använda videokonferensutrustning kan möten underlättas på flera sätt. När utskott och partigrupper i utskotten anordnar hearings för att informera sig om olika ämnen deltar ofta externa personer för att dela med sig av sin kunskap. En begränsning för vilka som har möjlighet att delta är restiden från arbetsplatsen till Riksdagen. Här skulle videokonferens göra en stor skillnad. Till exempel skulle relevant expertis från andra delar av Sverige och även andra länder kunna delta i större utsträckning och till lägre kostnader. Ledamöter på resa utomlands eller i den egna valkretsen kan också delta i fler aktiviteter. Resekostnader i form av transporter och övernattning kan minskas och även restider kan minskas avsevärt. Därtill minskar belastningen på miljön.

  Videokonferenser blir allt vanligare och många universitet och större företag använder sig av detta för att få del av dess fördelar. Den tekniska utvecklingen har medfört att utrustningen man kan använda sig förbättrats avsevärt samtidigt som bredbandsuppkopplingar blivit vanliga. Konferenssystemen som idag finns på marknaden klarar både konferenser där deltagarna befinner sig på två platser som länkas samman, och konferenser där alla befinner sig på olika platser. Stöd för visning av OH-bilder eller PowerPoint-bilder finns också vilket gör att videokonferenser i många fall är ett bra alternativ eller komplement till vanliga möten.

  Stockholm den 27 september 2007

  Eliza Roszkowska Öberg (m)

  Länk till motionen på Riksdagens webbsida

  fredag 14 december 2007

  Uppdatering

  Det finns en liten uppdatering av inlägget om Al Gore och extra bilder.
  Skrolla ner eller klicka här...

  torsdag 13 december 2007

  Budgetdebatt

  Idag debatterade trafikutskottet budgetpropositionen. Jag talade om politikområdet IT och elektronisk kommunikation. En stor del av mitt anförande handlade om IT-säkerhet. Jag beskrev även det nya målet som regeringen föreslår och satsningar på utbyggnad av bredband. Efter mitt anförande hade jag replikskifte med oppositionen, men jag begärde också repliker efter oppositionens anförande.

  Protokollet från debatten finns inte på riksdagens webbsida än, men här kommer mitt anförande:

  Herr Talman!
  Vad skulle man göra om man vaknat upp på morgonen och det var strömavbrott? Man försöker ringa elbolaget men varken telefonen eller mobilen fungerar. Då tänker man: ”det löser sig säkert”, men när man vill gå och duscha så kommer det inget vatten. Man åker till jobbet lite ofräsch och på vägen behöver man tanka bilen. Tyvärr kan man inte göra det eftersom kreditkortet inte fungerar. Och inte något annat betalkort heller. Och så fortsätter det ett par dagar, utan ström, vatten, telefoner, Internet, TV och andra samhällskritiska datorstyrda system.

  IT möjliggör kommunikation och Internet har öppnat en dörr för en gränslös kommunikation i hela världen. Samtidigt kommer det nya faror och hotbilder. Det behöver inte vara en organiserad cyberattack med negativa konsekvenser för hela landet. Mindre omfattande attacker, till exempel överbelastningsattacker mot webbsidor som orsakar att servrar stängs ned, sker hela tiden. Övervakning av datatrafik, identitetsstölder och förfalskning av webbsidor, till exempel bankwebbsidor och tidningar på nätet – listan över olika hot är lång.

  Det är därför det är så viktigt att veta om och när sådana attacker kan ske för att kunna förbereda sig eller bekämpa dem. Och det är därför regeringen nu föreslår att förstärka Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) som informerar staten och näringslivet om sårbarheter och hot på Internet samt rapporterar olika incidenter.

  Hittills kan Sitic övervaka situationen på nätet bara på vardagar och bara under kontorstid. Tack vare större anslag, kan verksamheten bedrivas alla dagar, dygnet runt och stödja andra myndigheters informationssäkerhetsarbete ännu mer.

  Det glädjer mig att budgetpropositionen föreslår ett nytt, säkerhetsframtonat, övergripande mål för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Det är ingen slump att målsättningen börjar med krav på att kommunikationer ska vara säkra. Bara med en säker och robust infrastruktur och säkra kommunikationstjänster kan förtroendet för tekniken och tilliten till IT växa och e-förvaltningen ha möjlighet att utvecklas.

  Men politiken kan inte fixa allt. Ansvaret för bättre IT-säkerhet ligger även på myndigheter, organisationer och företag, som bör skydda sina nätverk, och även på var och en av oss. Genom att ha bra antivirusskydd och uppdaterat operativsystem på hemmadatorn förebygger man bildning av Botnets, alltså nätverk av kapade datorer som används för digital brottslighet. Ett bra verktyg är också sunt förnuft, som att inte öppna bilagor i spam, inte klicka på misstänkta länkar och inte ladda ner okända programvaror.

  Det nya, bättre målet för politikområdet IT och elektronisk kommunikation uttrycker också att kommunikationer ska vara lättillgängliga och i första hand tillhandahållna genom marknaden. Det offentliga Sverige har fortfarande mycket att göra för att underlätta moderna kontakter mellan människor och myndigheter. Den optimala situationen skulle vara att man kan få information på webben på ett enkelt sätt, kontakta en myndighet på ett enkelt sätt och hantera sina ärenden på ett enkelt sätt.

  Jag drömmer om en gemensam inloggning till alla myndigheter, kommuners webbsidor och andra verksamheter med hjälp av e-legitimation, så att man kan slippa skapa en ny användarprofil på varje ställe och komma ihåg alla lösenord. Men ingenting är svårare än att skapa enkla lösningar.

  Tillgänglighet innebär även tillgång till infrastrukturen. Sverige har en nästan fullständig befolkningstäckning för mobiltelefoni och en av de högsta bredbandstäckningsgraderna i världen. Regeringen föreslår ändå i budgetpropositionen att 75 miljoner kronor avsätts till utbyggnad av bredband genom så kallad kanalisation och samförläggning. Det betyder att när man gräver för till exempel elnät, fjärrvärme eller annan infrastruktur, kan en kabel för bredband eller tomrör läggas samtidigt. En smart lösning för små orter och landsbygden.

  Just nu sker också en väldigt spännande utveckling av lösningar för trådlöst bredband. 3G-nät byggs ut och täcker så kallade ”vita fläckar” och erbjuder nya tjänster. Trådlöst bredband inom VHF-bandet kan bli verklighet väldigt snart och säkerställa att alla i Sverige kan ha tillgång till nätet med hög överföringskapacitet.

  Här vill jag påpeka att det finns en stark vilja från marknadens aktörers sida för att utveckla den tekniken och att staten inte bör ta över eller begränsa denna utveckling. Bara en väl fungerande marknad med konkurrens kan erbjuda ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet. Och det är också en del av det nya målet för politikområdet IT och elektronisk kommunikation som föreslås i budgetpropositionen.

  Herr Talman! Sverige ska vara en ledande IT-nation. Vi fortsätter bredbandsutbyggnaden genom bland annat kanalisation och samförläggning som regeringen anslagit 75 miljoner kronor i stöd till. Vi är en ledande IT-nation med nästan hundraprocentig mobiltelefontäckning. Vi är en ledande IT-nation som ständigt arbetar för bättre IT-säkerhet.

  Herr Talman, jag yrkar bifall till en ledande IT-nation, bifall till betänkandet och avslag på reservationerna.

  onsdag 12 december 2007

  Al Gore i Riksdagen  Al Gore talar om miljöhot.
  "The planet has a fever."

  Uppdatering 2007-12-14:

  Riksdagens ledamöter lyssnade till årets mottagare av Nobels fredspris, den före detta amerikanska vicepresidenten Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC, representerad av dess ordförande Rajendra K. Pachauri.

  Extra bilder:
  Al Gore
  Rajendra K. Pachauri

  måndag 10 december 2007

  IT-strategi på riksdagen

  En ny IT-strategi för riksdagsförvaltningen har tagits fram. Vision, mål och riktlinjer beskrivs i strategin. Tanken är att strategin är långsiktig medan lösningar och teknik kan ändras snabbt över tiden och de kommer att beskrivas separat i ett dokument ”Riksdagsförvaltningens tekniska IT-strategi”.

  IT ska vara ett bra verktyg i vårt arbete. Det som jag skulle vilja framtona när det gäller IT på riksdagen är att man måste hitta den perfekta balansen mellan säkerhet och användbarhet. IT-säkerhet är viktigt men överkänsliga och onödiga skydd begränsar användbarheten...

  lördag 8 december 2007

  Per Gessle signerade sin biografi  Idag signerade Per Gessle sin biografi. Jag behövde ha min första exemplar av boken signerad (den som jag köpte själv när boken kom ut).
  Tack, Per och tack Sven!

  Kiss
  Studiebesök hos Sitic  Jag besökte Sitic, Sveriges IT-incident centrum för att lära mig mer om IT-säkerhet.

  fredag 7 december 2007

  Statsministerns frågestund

  Igår ställde jag en fråga till statsministern Fredrik Reinfeldt angående IT-säkerhet:

  Sveriges IT-säkerhet

  Anf. 79 ELIZA ROSZKOWSKA ÖBERG (m):
  Fru talman! Den europeiska datasäkerhetsbyrån Enisa varnar för att det finns sex miljoner kapade datorer i världen. Även Riksrevisionen och Krisberedskapsmyndigheten konstaterar att det finns oroan-de sårbarheter i IT-säkerheten i Sverige.
  Det är bra att man i budgetpropositionen framtonar att IT-säkerheten måste förbättras och att man förstärker Sitic, Sveriges IT-incidenscentrum. Det är också viktigt att vi ökar det internationella samarbetet mellan myndigheter, Internetoperatörer och programtillverkare.
  Digital brottslighet hotar IT-system men berör även elnät, telenät och andra samhällskritiska system. IT-problematiken behandlas av flera departement. Nu är det dags att ta ett samlat ansvar.
  Vad kan regeringen göra för att förbättra IT-säkerheten och för att förbättra skyddet mot det digi-tala hotet i Sverige?

  Anf. 80 Statsminister FREDRIK REIN-FELDT (m):
  Fru talman! Detta är en del av vår nya värld. Väldigt mycket av IT:s utbredning och utveckling har varit positivt för jobb och människors möjligheter att kommunicera. Men det finns absolut också nya faror och hotbilder som kommer i dess bakvatten.
  Jag noterar att även här är Försvarsberedningen inne på att man inom ramen för en breddad hotbild också måste se på detta. Det handlar om möjligheter att gå in, få tag i uppgifter, att påverka betalningar och all den typ av hot som finns.
  Det måste absolut ingå i vår hotbildsbedömning och vår analys när vi ser hur vi ger instruktioner till myndigheter och när vi utformar lagstiftning framöver. Det är ett arbete som vi kommer att återkomma till.

  Se inspelningen via Webb-tv

  torsdag 6 december 2007

  Tjoho!  Oh Happy Day! Jag har fått en kopia av "Att vara Per Gessle" signerad av både Per Gessle och Sven Lindström som skrev boken.

  onsdag 5 december 2007

  Papper. papper, papper...  Det förs mycket diskussioner om utsläppsrätter men det finns även mindre saker som vi kan göra för att verka för mindre miljöbelastning.

  Vi kan kraftigt begränsa vår pappersförbrukning på riksdagen!

  Jag har även motionerat om detta:

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=K407

  Vi får mängder med papper varje dag helt i onödan! Alla läser inte alla protokoll från kammaren varje dag. Allt finns på nätet och på vår fantastiska webbsidan riksdagen.se.
  Information från centralkansliet kan man få via e-post. Budgetpropositionen finns på CD-skivor.

  Jag föreslår att vi gör ett miljöförsök och att vi inte ska få så mycket papper. Ett par kopior av varje snabbprotokoll och propositioner kan finnas vid postfacken på varje våning. Vill man ändå få en egen papperskopia, kan man anmäla det.

  Tänk hur mycket papper vi skulle kunna spara! (man kan titta i returpapperssoptunnan på varje våning...) Och inte minst sparas även arbete för postdistributionen och energi (energi att göra tryck, binda, paketera, köra med vagnar, hissar och senare återvinning - både transport och själva processen).

  Tyvärr går det inte att avbeställa det bara för en person eftersom det skulle skapa mer arbete vid postutdelningen, men det borde fungera om vi kan bestämma att t ex Neptunus (Moderaternas hus) gör ett försök.

  Mindre papper - ett bra nyårslöfte?

  fredag 30 november 2007

  TV4 Nyhetsmorgon

  Idag var jag på Nyhetsmorgon i TV4 och diskuterade IT-säkerhet.

  Krisberedskapsmyndigheten presenterar idag en delrapport angående Sveriges beredskap mot nätangrepp.

  Inom Moderaterna har vi inlett en diskussion om behovet av att förbättra IT-säkerheten och vi kommer att föra upp det och diskutera i Alliansen.

  I budgetpropositionen framtonas att IT-säkerheten måste förbättras och att Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) förstärks. I budgeten föreslår man även en ny myndighet inom politikområdet Samhällets krisberedskap.

  Regeringen ser över den totala krisberedskapen och en proposition om krishantering kommer i mars.

  Enskilda användare ansvarar själva för skyddet av sina datorer, de bör använda bra antispam- och antivirusskydd.

  Se intervjun via webb-tv!

  torsdag 22 november 2007

  OPS

  Idag hade vi (Trafikutskottet) en offentlig utfrågning om OPS = Offentlig Privat Samverkan (kallas även för PPP = Public-Private Partnership). Nu vet vi lite mer om för- och nackdelar med olika sorts finansieringsalternativ och har bättre kunskapsunderlag inför planeringen av framtida infrastruktur.

  De främsta fördelar är tidsbesparingar, förbättrad kvalitet, långsiktighet och kostnadseffektivitet. OPS ökar också forsknings- och utvecklingssatsningar och främjar innovation. Nya metoder och arbetssätt utvecklas, nya konstruktioner utförs.
  Samtidigt måste man komma ihåg att det inte är gratis och att tidig planering och tidig ansvarsfördelning samt senare utvärdering krävs.

  Vägverket presenterade en lista över projekt som kan finanseras med hjälp av OPS:

  E4 Sundsvall (22 km)
  Lv259 Södertörnsleden (9 km)
  Rv 50 Motala (28 km)
  E22 Skåne (41 km)

  Banverket gav också exempel på projekt med alternativa finansieringsformer: Ostlänken, Norrbotniabanan, Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd (nära Göteborg), Mälmö-Staffanstorp-Dalby (Simrimshamnsbanan). Tillämpning av OPS-modellen ses som en stora möjlighet för utbyggnad av kombiterminaler (platser där man kan lasta om gods för att byta transportmedel och effektivisera logistiken). Andra medfinansieringsprojekt som nämndes var: Malmö-Lund, Västlänken, Mälarbanan samt elektrifieringsprojekt, Karlstad bangård och resecentrum och platformförlängningar i Skåne.

  Sammanfattningsvis: OPS är en chans och inte en hot.

  Titta på den offentliga utfrågningen via Riksdagens Webb-tv

  Filter mot barnpornografi installeras på Riksdagen

  Idag finns det inga indikationer på att möjligheterna att surfa på Internet missbrukas i riksdagens IT-miljö. Ändå är det bra att man äntligen har fattat beslut att installera ett filter mot barnpornografi och på så sätt bli en förebild för myndigheter och organisationer.

  Problemet är globalt och oacceptabelt och vi måste göra allt vi kan för att så mycket som möjligt begränsa spridning av barnpornografiskt material.

  Läs hela pressmeddelandet här...

  riksdagen.se nominerad till bästa myndighetssajt

  Varje år tar Internetworld fram en lista på 100 bästa webbsidor. Sajterna är fördelade i olika kategorier.

  2006 blev riksdagen utsedd till bästa myndighetssajt.

  Och nu blev riksdagen.se nominerad till bästa myndighetssajt. I omröstningen på Internetworlds webbsidan leder just nu Greenpeace och IF Metall i kategorin "Bästa myndighetssajt". Årets vinnare tillkännages den 4 december.

  Du kan också rösta för bästa myndighetssajt här!

  onsdag 21 november 2007

  EPP  EPP står för European People's Party. Moderata europaparlamentariker tillhör detta parti.

  SKL  Tommy Holm, kontorschef på SKLs Brysselkontor.

  SKL  Möte med Tommy Holm på Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor.

  tisdag 20 november 2007

  Plenisalen i Europaparlamentet

  Möten på Sweden House i Bryssel  Vi diskuterar moderat politik för EU med Per Heister.  Stefan Winiger berättade om rapportering om EU för Sveriges Radio.

  Alexander Stubb  Alexander Stubb, MEP från Finland, talar om fördraget.

  Europaparlamentet

  Möte med Christofer Fjellner  På Europaparlamentet träffar vi Staffan Jerneck, direktör för Center for European Policy Studies, och Christofer Fjellner, europaparlamentariker.

  fredag 9 november 2007

  Studiebesök på Ericsson  Idag besökte jag Ericsson för att diskutera aktuella frågor inom elektroniska kommunikationer. De visade mig också deras utställning av tekniska lösningar som används för radiosändningar för mobiltelefoni. På bilden: en mobil station komplett utrustad för akuta behov för mobiltelefoni, t ex vid naturkatastrofer.  Solceller kan användas för elförsörjning av telestationer där det inte finns elnät.  Antenner kan monteras på t ex gatlyktor.  tisdag 6 november 2007

  Internetdagarna - avslutningsdebatt  Åsa Tortensson talar om IT: om nuvarande situation och om framtidens visioner och utmaningar. Infrastrukturministern tror inte på socialismen, även när det gäller bredbandsutbyggnad.

  Internetdagarna - avslutningsdebatt  Internetdagarna - dag 2  Under en paus måste man koppla av en stund...

  måndag 5 november 2007

  IT-säkerhet  IT-säkerhet är en viktig fråga just nu. Vilka IT-risker finns i samhällskritiska system?

  Internetdagarna 2007  Idag och imorgon deltar jag i en IT-konferans organiserad av .SE. Mycket intressanta seminarier! Synd att fem olika teman pågår samtidigt och man kan inte se alla!

  lördag 27 oktober 2007  Försvarsminister Sten Tolgfors hälsar via en videofilm.

  Stämman - dag 3  Idag samlas vi i Gävles Koncerthus för att diskutera Sverige i Europa och världen, socialpolitik och jämställdhet.

  Gävle  Glada Moderater: Sten, Hans och Isabella.

  fredag 26 oktober 2007