Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 6 februari 2008

  Svar på min fråga

  Svar på fråga 2007/08:668 av Eliza Roszkowska Öberg (m) Tydliga och enhetliga mål för ICT-området

  Eliza Roszkowska Öberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ICT-området ska få tydliga och enhetliga mål och budgetanslag.

  Det är riktig, som Eliza Roszkowska Öberg beskriver, att utvecklingen sker i ett mycket högt tempo inom IT och elektronisk kommunikation. Den politik regeringen för på området, med mål, åtgärder och resursfördelning, måste utgå från dessa förhållanden och utvecklas i takt med samhället. Det är en positiv utveckling vi ser, där den nya tekniken kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom olika samhällsområden. Det krävs dock en samordnad politik för informationssamhället för att kunna hantera de komplexa förhållanden som den snabba utvecklingen ibland för med sig. Statens roll är att aktivt tillvarata de möjligheter som kommunikationstekniken medför och skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av säkra och tillgängliga infrastrukturer och tjänster till nytta för medborgare och företag i hela landet.

  I statsbudgeten samlas mål och medel för politiken för IT och elektronisk kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer och politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post. Jag håller med Eliza Roszkowska Öberg om att det inte finns någon tydlig gräns mellan IT och elektronisk kommunikation och att områdena inte kan behandlas skilda från varandra. Ur styrnings- och uppföljningshänseende syftar dock politiken för elektronisk kommunikation främst till att skapa förutsättningar för en väl fungerande marknad för elektroniska kommunikationer. IT-politiken – där målet är ett hållbart informationssamhälle för alla – spänner däremot över ett vidare område och omfattar samordning och främjande av en rad utvecklingsinsatser. Områden som omfattas är t.ex. fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, såväl som e-hälsa, e-förvaltning och IT-användning i skolan. Det är därför naturligt att finansiering och budgetstruktur för den breda IT-politikens olika åtgärder finns inom respektive politik- och utgiftsområde.

  Det pågår ett arbete inom Näringsdepartementet för att utveckla gemensamma strategiska mål. Syftet är att mobilisera och att samordna arbetet horisontellt över politik- och sektorsområden. Detta ska bidra till regeringens övergripande mål om att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag, där alla regioner, företag och individer bidrar till en hållbar tillväxt. Insatser för att nå målet om ett hållbart informationssamhälle för alla utgör en viktig del i detta strategiska arbete.

  En del av vårt arbete bedrivs genom särskilda strategiska projekt som vi i Näringsdepartementets politiska ledning nyligen beslutat. Inom ett av projekten, Elektroniska tjänster – var som helst och när som helst – kommer ett viktigt arbete att bedrivas när gäller att utveckla effektmål, strategiska åtgärder och indikatorer för uppföljning av insatser och resultat.


  Stockholm den 6 februari 2008  Åsa Torstensson

  Inga kommentarer: