Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 15 februari 2008

  Vad händer med motionerna?

  Svaret: de avslås.

  Men man kan få olika motiveringar till varför de avslås. Nedan finns ett exempel på en väldigt positiv skrivning. Min motion angånde avskaffande av lag om byggnadstillstånd fick följande motivering till avslåg:

  "Motionen

  Eliza Roszkowska Öberg (m) anför i motion A403 att lagen om byggnadstillstånd är såväl skadlig och onödig som konkurrenshämmande och rättsosäker. Den bör därför avskaffas.

  Utskottets ställningstagande

  Utskottet finner motionärens ambition att bidra till det regelförenklingsarbete som regeringen inlett mycket lovvärd och finner lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. vara ett bra exempel på en lag som bör övervägas i detta sammanhang. Utskottet har också genom underhandskontakter med Regeringskansliet erfarit att beredningsarbete pågår med syfte att se över möjligheterna om och i så fall hur detta bör ske. Utskottet anser att Regeringskansliets beredning bör avvaktas. Mot denna bakgrund behöver motion A403 (m) inte bifallas, varför den avstyrks."


  Läs hela motionen om avskaffande av lag om byggnadstillstånd...
  Läs hela betänkandet på riksdagens webbsida...

  Inga kommentarer: