Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  fredag 22 februari 2008

  Stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur

  Regeringen har igår fattat beslut om vilka regler som ska gälla för stöd till samtidig anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur. Stödet omfattar 75 miljoner kronor.

  Stöd får lämnas för projekt där en utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder före utgången av år 2012. Stöd kan utgå med högst femtio procent av de extra kostnader som uppstår för att lägga ned kanalisationen.

  Ansökningar om stöd kommer att kunna göras vid länsstyrelsen inom det län där projektet ska genomföras. För Gotlands och Kalmar län ska ansökningar lämnas till det kommunala samverkansorganet och i Skåne län och Västra Götalands län till det regionala självstyrelseorganet.

  Projekt som kan komma i fråga för stöd ska påbörjas under år 2008 och vara färdigställda och redovisade före utgången av år 2009. Regelverket träder i kraft 1 april 2008.

  (Pressmeddelande 21 februari 2008 Näringsdepartementet)

  Inga kommentarer: