Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 13 februari 2008

  Zebralagen

  Jag ställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern angånde s.k. zebralagen (väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett obevakat övergångsställe):

  Skriftlig fråga 2007/08:737
  den 8 februari

  Fråga 2007/08:737 Utvärdering eller avskaffande av ”zebralagen”
  av Eliza Roszkowska Öberg (m)
  till statsrådet Åsa Torstensson (c)

  Målen för säkerhet i trafiken har under lång tid varit ambitiösa. Vägar byggs om för att minska olycksrisker och hastighetsgränser anpassas för att färre fotgängare ska skadas när de korsar bilvägar. Men en lag, den så kallade zebralagen, har fått märkliga konsekvenser. Lagen tycks ha lett till fler olyckor och sämre framkomlighet för gående. Det går visserligen lättare att ta sig över vägen vid ett övergångsställe men när många övergångsställen tagits bort motverkas de fördelarna.

  Riksdagens utredningstjänst har gjort en undersökning kring frågan och hänvisar till en studie från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Resultatet från VTI:s studie visar att antalet fotgängare som skadats på obevakade övergångsställen till följd av regeländringen ökat med 15–20 procent vilket motsvarar 40–50 personer och antalet svårt skadade med 5–10 procent vilket motsvarar 4–8 personer. I dagsläget uppgår antalet personer som dödas eller skadas vid övergångsställen till knappt 600 årligen. Ungefär 400 dödas eller skadas vid obevakade övergångsställen och knappt 200 vid bevakade.

  Vidare har antalet olyckor ökat där ett fordon som stannat vid ett obevakat övergångställe blir påkört bakifrån av ett annat fordon. VTI uppskattar att antalet personolyckor till följd av denna olyckstyp ökade med 70 procent vilket motsvarar 2–3 svårt skadade personer och 50 lindrigt skadade. Statistiken kan dock bli bättre genom att hänsyn tas till ökningar av trafikvolym och bättre insamling av data.

  Med anledning av ovanstående frågar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta med anledning av att ”zebralagen” tycks vara trafikfarlig.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Och infrastrukturministern svarade:

  Svar på fråga

  2007/08:737 Utvärdering eller avskaffande av "zebralagen"

  Statsrådet Åsa Torstensson

  Eliza Roszkowska Öberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av konsekvenser av de nya reglerna för passage vid övergångsställen, den s.k. zebralagen.

  Sedan den 1 maj 2000 har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett obevakat övergångsställe. Motivet till bestämmelsen var att förbättra framkomligheten för de gående men också att få samma regler vid övergångsställen i Sverige som i flera andra länder. Kunskap fanns om att bestämmelsen skulle kunna innebära en ökad olycksrisk. Detta har väghållaren försökt att motverka, dels genom att ta bort övergångsställen som använts lite, dels genom att i ökad grad säkra de övergångsställen som ska vara kvar genom hastighetsdämpning och bättre belysning.

  Den utvärdering som Väg- och Transportforskningsinstitutet gjort på uppdrag av Vägverket visar att väjningsplikten vid övergångsställe har haft positiv effekt på de gåendes framkomlighet. Fotgängarnas väntetid för att kunna gå över ett övergångsställe har minskat och andelen bilar som stannar för att släppa fram gående har ökat. Utvärderingen visar också att antalet dödade och svårt skadade nästan halverats från slutet av 1990-talet. Man noterade dock en ökning av antalet lindrigt skadade efter lagens införande, samt ökat antal bakpåkörningar bland bilister.

  Det är viktigt att vi noga följer utvecklingen för att försäkra oss om att våra trafikregler fyller sitt syfte. Ytterligare kunskap är viktigt för att arbetet med att bygga säkrare gångpassager för fotgängare utvecklas mot en successiv förbättring för våra gångtrafikanter. Staten och inte minst kommunerna måste fortsatta det nödvändiga arbetet med att bygga om trafikfarliga övergångsställen. I detta sammanhang vill jag nämna de ökade möjligheter som de nya hastighetsgränserna ger att sätta rätt hastighet på rätt väg. Regeringen beslutade i januari i år om regelförändringar som gör det möjligt att använda hastighetsgränser i 10 steg mellan 30 och 120 km/h från och med 1 maj 2008.

  Regeringen bereder för närvarande en ny infrastrukturproposition som ska presenteras hösten 2008 i samband med budgetpropositionen för 2009. Regeringen kommer också återkomma till riksdagen med förslag till inriktning i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. I dessa sammanhang kommer åtgärder för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter att behandlas.

  Inga kommentarer: