Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 29 september 2010

  Blir vårt informationssamhälle ett informationsSÄKERHETSsamhälle?

  Det sägs ofta att vi lever i ett informationssamhälle, men säkerheten glöms bort i många diskussioner.

  De senaste dagarnas nyhetsrapportering om hackerattacker i bl a Iran har gjort att denna fråga är uppe på agendan. Det är bra, men diskussionen måste också handla om vad vi kan göra för att förbättra informationssäkerheten i Sverige. Samhällskritiska system är integrerade med liknande system i andra länder, vi är med andra ord beroende av att allt fungerar. Detta effektiviserar arbete, men skapar också sårbarhet.

  Jag hoppas att det inte ska behövas en cyberattack för att frågan ska komma upp på agendan. Informationssäkerhetstänkandet bör vara ett naturligt inslag i såväl nationell IT-politik som myndigheters kommunikationssystem och företags interna e-post, för att nämna några exempel.

  Arbetet med informationssäkerhet bör också integreras bättre med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbete för samhällets krisberedskap. Samtidigt är det viktigt att understryka att vi måste hitta en bra balans mellan användbarhet och säkerhet. Visst går det att stänga Internetuppkoppling för att undvika virus, men vill vi det?

  Under de senaste 4 åren har alliansen gjort mycket för att stärka informationssäkerheten (se nedan), men mer behöver göras – därför kommer jag när riksdagens motionsperiod börjar om ett par veckor att lämna in motioner som syftar till ett verkligt informationsSÄKERHETSsamhälle. Hjälp mig gärna med förslag på hur vi kan förbättra informationssäkerheten.

  Regeringen och IT-säkerhet - vad har vi i Alliansen gjort?
  1. Regeringen fastställde i december 2006 en strategi för ökad säkerhet i Internets infrastruktur. (gäller infrastrukturs robusthet)
  2. Regeringen beslutade att skapa en ny myndighet, MSB, som inrättades den 1 januari 2009. Ansvarsprincipen betonas starkt.
  3. Tack vare tillägget i budgetpropositionen från Alliansregeringen kunde Sitics verksamhet utökas från kontorstider till dygnet runt, alla dagar i veckan. En cyberattack kan ju ske när som helst, inte bara under kontorstider...
  4. Sitic flyttas nu till MSB.
  5. Vi har utökat målet för informationssamhället med krav på robusthet. Notera att (S) hade en reservation på den punkten när vi behandlade frågan i Riksdagen.
  6. Vi har ett nytt anslag i budgetpropositionen från och med 2010 till driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (195 mln kr).
  7. Regeringen har påbörjat en översyn av rikets informationssäkerhet (se skrivelse 2009/10:124).
  8. MSB på regeringens uppdrag har tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015. Hurra!
  9. Mycket bra med föreskrifter om myndigheters informationssäkerhet samt allmänna råd som MSB har publicerat tidigare i år (2010).
  10. Bra med en IT-säkerhetsutredning som har aviserats från regeringens sida.

  Informationssäkerhet innebär kontinuerligt arbete och satsningar INNAN någonting händer. Skulle du köpa en bil utan bilbälte?

  Inga kommentarer: