Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  tisdag 1 april 2008

  Elbilar

  Den 14 mars ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturministern Åsa Torstensson angående elbilar:

  2007/08:978 Elbilar som miljövänligare alternativ

  av Eliza Roszkowska Öberg (m)

  till statsrådet Åsa Torstensson (c)

  För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn räcker det inte med att bara byta till etanolbränslen. Kraftigare reduktioner av utsläppen kräver energikällor som i princip inte släpper ut koldioxid alls. Flyget står i det här sammanhanget för en mycket liten andel av koldioxiden medan transporter med bil och lastbil är så mycket vanligare att utsläppen härifrån blir mycket större.

  En lösning för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp är så kallade elhybrider eller rena elbilar. Vartefter elnätet matas med mer och mer miljövänligt framställd energi blir även bilparken med elbilar mer miljövänlig. Effektiviteten i energiframställningen blir också högre när storskaliga kraftverk kan användas i stället för en liten förbränningsmotor i varje bil.

  I ett land som Sverige där motorvärmare är vanliga finns det mycket goda möjligheter att ladda upp bilens batterier när den inte används. Om elbilar ska bli ett realistiskt alternativ är det viktigt att dessa inte missgynnas jämfört med andra typer av fordon eller bränslen.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att underlätta utvecklingen av elbilar, speciellt när det gäller forskning om nya, effektivare batterityper och för att främja användandet av elbilar.

  Länk till frågan på Riksdagens webbsida...

  Och idag fick jag följande svar:

  Statsrådet Åsa Torstensson

  Eliza Roszkowska Öberg har frågat mig vad jag avser göra för att underlätta utvecklingen av elbilar, speciellt när det gäller forskning om nya, effektivare batterityper och för att främja användandet av elbilar.

  Låt mig först säga att transportsektorn måste bli mer miljöanpassad och att detta är en prioriterad fråga för regeringen.

  Eliza Roszkowska Öberg framför att en lösning för kraftigt sänkta koldioxidutsläpp är så kallade elhybrider, speciellt s k laddhybrider (eller plug-in hybrider) som kan laddas direkt ur vägguttaget. Genom att de kan laddas elektriskt får laddhybridbilarna, beroende av körsträcka med ren eldrift, ett väsentligt lägre utsläppsvärde för koldioxid än motsvarande vanlig bil.

  Flera åtgärder verkar redan för att dels öka användningen av olika mer miljöanpassade fordon, dels för att utveckla ny teknik genom forskning, utveckling och demonstration.

  Till att börja med gynnar fordonsskattens utformning fordon med låga koldioxidutsläpp. Även energi- och koldioxidskatterna på fordonsbränsle verkar i samma riktning för den som har en bränslesnål bil med låga utsläpp av koldioxid.

  Privatpersoner stimuleras att välja elhybrider och andra bränslesnåla och bränsleflexibla miljöbilar genom den statliga miljöbilspremien på 10 000 kronor, vilken kraftigt har påverkat nybilsförsäljningen i miljömässigt positiv riktning. I början av 2008 var ungefär var tredje nyförsåld bil en miljöbil.

  Även via de statliga myndigheternas upphandling stimuleras inköp av bränslesnåla och bränsleflexibla miljöbilar. Minst 85 procent av de personbilar som statliga myndigheter köper eller leasar ska vara miljöbilar (undantaget vissa specialfordon).

  För att främja tidig marknadsintroduktion av ny teknik tillämpas nedsättning av förmånsvärdet för tjänstebilar med 40 procent för el- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar och med 20 procent för alkoholdrivna bilar. Samma typer av miljöbilar är dessutom undantagna från trängselskatt i Stockholm.

  Nya miljöanpassade lösningar kräver ny kunskap, ny teknik och förutsättningar för industrin att kommersialisera forskningsresultaten. Staten stöder i samverkan med fordonsindustrin ett brett spektrum av forskning och utveckling för att finna lösningar på bilarnas negativa miljöpåverkan. Bland större enskilda satsningar märks de s.k. pilotanläggningarna för biodrivmedel, samverkansprojektet mellan Volvo AB och USA:s energidepartement kring energieffektivare tunga fordon, bland annat genom hybridteknik, samt det nyligen annonserade laddhybridprojektet där staten, Volvo PV, Saab Automobile, Vattenfall och ETC, ett nystartat batteriföretag, i samverkan kommer att utveckla och testa laddhybridbilar. De senare fordons­projekten finansieras genom delar av den i juni 2007 beslutade satsningen på miljöteknik om 530 miljoner kronor.

  Frågeställningen om ytterligare insatser för miljöanpassning av transportsektorn kommer även att tas upp i samband med de propositioner som för närvarande är under beredning i regeringskansliet.

  Länk till svaret på Riksdagens webbsida...

  Inga kommentarer: