Twitter Updates: Eliza

    follow me on Twitter

    torsdag 7 april 2011

    Motioner om byggfelsförsäkring och IT i samhällsplaneringen behandlade    Elizas motioner om att avskaffa byggfelsförsäkringen och att integrera IT i samhällsplaneringen har behandlats i riksdagen. Glädjande nog menar civilutskottet att den promemoria från Miljödepartementet som tagits fram om byggfelsförsäkringen pekar på flera brister i densamma. Den obligatoriska byggfelsförskringen föreslås därför avskaffas, men att att remissbehandlingen av promemorian och regeringens ställningstagande bör avvaktas. Civilutskottet ser också positivt på de möjligheter som den tekniska utvecklingen har för bostadspolitiken och samhällsbyggandet. Elizas motioner: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C282 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02C283 Civilutskottets betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010%2f11%3aCU22

    Inga kommentarer: