Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  onsdag 12 mars 2008

  Mina motioner

  Ytterligare två av mina motioner avlogs idag. Alla motioner avslås av riksdagen men man kan ibland få positiva skrivningar i betänkanden - och det fick jag.

  1. Sänka fordonsskatten på dieselbilar:

  "I motion Sk395 av Eliza Roszkowska Öberg (m) föreslås att regeringen i stället för att föreslå ytterligare höjning av skatter på fordon och bränslen bör utreda möjligheten att sänka fordonsskatten på dieselbilar utrustade med miljövänligare teknik till samma nivå som för personbilar."

  Utskottets ställningstagande

  "En utgångspunkt för uttaget av fordonsskatt är att den sammanlagda skattebelastningen ska vara lika stor oavsett vilket drivmedel som används. För att kompensera att skatten på diesel är lägre än skatten på bensin finns därför ett särskilt påslag i fordonsskatten för dieseldrivna bilar. För den viktbaserade fordonsskatten regleras detta förhållande genom att skattenivån i respektive viktintervall är högre för dieseldrivna personbilar. För den koldioxidbaserade fordonsskatten är det den s.k. bränslefaktorn som reglerar detta förhållande. Energiskatten på diesel har från årsskiftet höjts med 20 öre per liter, utan att någon motsvarande höjning gjorts av energiskatten på bensin. Skillnaden i fordonsskatt mellan bensin- och dieseldrivna personbilar har därför minskats genom en sänkning av fordonsskatten för dieselbilar, som utskottet har ställt sig bakom. Utskottet anser emellertid att en alltför stor skillnad i skattebelastning alltjämt föreligger. Utskottet har förståelse för yrkandet i motion Sk395 om att utreda möjligheten att sänka fordonsskatten för dieselbilar utrustade med miljövänligare teknik till samma nivå som för bensindrivna bilar. Utskottet, som anser att fordonsbeskattningen ska vara teknikneutral, utgår från att regeringen närmare prövar en rimlig nivå för beskattning av dieseldrivna bilar jämfört med bensindrivna fordon och avstyrker därför motion Sk395."

  Hela betänkandet

  2. Offentlighetsprincipen

  "Eliza Roszkowska Öberg och Margareta Cederfelt (m) begär i motion 2007/08:K410 att uppgifter om inkomster, förmögenhet och betalningsanmärkningar ska kunna beläggas med sekretess och därmed undantas från offentlighetsprincipen. Motionärerna pekar på att det i statliga register finns stora mängder information om invånarna i Sverige. Det kan röra sig om allt från adress, personnummer och skolbetyg till uppgifter om inkomst och förmögenhet. Skatteverket har t.ex. av lätt förståeliga skäl väldigt mycket information lagrad om vars och ens ekonomiska aktiviteter. Delar av denna information är offentlig handling, och vem som helst kan anonymt ta del av den till låg eller ingen kostnad. Offentliga uppgifter som finns om betalningsanmärkningar och deklarerad inkomst kan nås genom Internettjänster som tillhandahålls av företag specialiserade på området. Skatteverkets hot om att stoppa företaget helt och hållet är inte genomförbart eftersom inkomstuppgifter är offentliga handlingar. Skatteverket kan besluta att inte tillhandahålla informationen på det sätt verket gör i dag (genom att skicka datafiler till de företag som använder sig av inkomstuppgifter), men om företagen skulle kräva att få informationen ändå kan de med hänvisning till offentlighetsprincipen ta del av den på papper. Vem som helst kan använda de s. k. medborgarterminalerna som finns på skattekontoren. Där kan man söka efter inkomstuppgifter på en person i taget utan att den vars uppgifter man tagit del av blir informerad. Kvällstidningsjournalister använder sig ofta av terminalerna men kan även få färdiga topplistor över exempelvis vem som tjänar mest i en viss stad eller i hela landet. Motionärerna framhåller att syftet för staten med att ta in uppgifter om enskilda människors inkomst är att beräkna skatt. Informationen bör därför enbart få användas till just detta."

  Bakgrund och utskottets ställningstagande:

  "I princip kan alla människor i Sverige kartläggas, direkt och anonymt. Inkomster, förmögenhet, skatter, skulder och bostadsförhållanden kan hämtas på nätet. Vid en enkätundersökning som Skatteverket låtit göra 2005 med 1 000 tillfrågade fick svenska folket rangordna sin inställning till olika typer av åtgärder som ansågs vara integritetskränkande. Trea på den topplistan låg att uppgifterna om vars och ens taxerade inkomst och förmögenhet är offentliga. Regeringen hade aviserat en lag som kan stoppa verksamheten 2008. Skatteverket hade meddelat berörda kreditupplysningsföretag att verket skulle stoppa de digitala leveranserna av uppgifter, om kreditupplysningsföretagen inte kunde garantera att den person som frågan gällde fick en kopia av varje fråga, och också fick veta vem som frågat. I praktiken skulle det bli omöjligt att publicera dessa uppgifter på nätet på det sätt som skett, vilket var syftet. Generaldirektören underströk att detta naturligtvis inte handlade om offentlighetsprincipen. Många uppgifter som Skatteverket samlar in och skapar är offentliga, t.ex. taxerad förvärvsinkomst och hur mycket man betalar i skatt. Man kunde ta del av dem via Skatteverkets publika terminaler, eller få ut dem på papper. Så skulle det vara även i fortsättningen.

  Inom Justitiedepartementet utreds frågan om förstärkning av integritetsskyddet när det gäller kreditupplysningar. En departementspromemoria beräknas bli färdig före sommaren 2008."

  "Utskottet vill liksom tidigare hänvisa till att regleringen i sekretesslagen innebär en avvägning mellan intresset av offentlig insyn och olika behov av sekretesskydd. Enligt utskottets mening är det självfallet angeläget att det finns ett reellt skydd för den enskildes integritet. Samtidigt gäller dock att offentlighetsprincipen är ett centralt inslag i den svenska demokratin och att en väsentlig del av offentlighetsprincipen är medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar även i fall då handlingarna innehåller uppgifter om enskildas personliga förhållanden."

  Hela betänkandet

  Inga kommentarer: