Twitter Updates: Eliza

  follow me on Twitter

  torsdag 8 september 2011

  Reformera det kommunala skatteutjämningssystemet

  (Foto: sxc.hu)


  Stockholmsregionen är landets tillväxtmotor – det är därför viktigt både för regionen i sig och resten av Sverige att Stockholms kommuner kan fortsätta att driva på utvecklingen. Men det kommunala skatteutjämningssystemet hindrar detta. Systemet finns till för att alla kommuner ska kunna garantera en god välfärdsservice till sina invånare, vilket är en självklarhet och behövs t ex i kommuner med mindre elevunderlag eller kommuner med en hög andel äldre.

  Däremot är systemet orimligt när ekonomiskt starka kommuner märker att det är olönsamt att satsa på bostadsbyggande, näringslivsinsatser etc. då dess avgifter till skatteutjämningssystemet ökar eller så minskar bidragen från detsamma. Detta samtidigt som kommuner med dålig ekonomi inte behöver ta ansvar för sina problem och kan förlita sig på utjämningsbidrag.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet ger alltså varken incitament till starka kommuner att växa ytterligare eller till svagare kommuner att satsa på tillväxthöjande insatser. Faktum är att Stockholms kommuner och landsting är nettobetalare till skatteutjämningssystemet, och missgynnas av dagens utjämningssystem både ekonomiskt och genom att tillväxtsatsningar kostar mer än vad de genererar.

  Det kommunala skatteutjämningssystemet bör därför förändras så att det premierar god ekonomi och tillväxtsatsningar, och inte det motsatta. Ett skatteutjämningssystem som främjar tillväxt skulle inte bara gynna Stockholmsregionen men i längden också hela landets konkurrenskraft.

  Eliza Roszkowska Öberg (M)
  riksdagsledamot Stockholms län

  Inga kommentarer: